پیوستن اساتید جدید به مجموعه اعضای هیات علمی پردیس علوم

پیوستن اساتید جدید به مجموعه اعضای هیات علمی پردیس علوم


 

دکتر علیرضا حسینی و دکتر سیدامین سیدفخاری در دانشکده ریاضی، آمار وعلوم کامپیوتر و دکتر نرجس طاوسی در گروه بیوتکنولوژی به مجموعه اعضای هیات علمی پردیس علوم پیوستند.
برای این عزیزان آرزوی موفقیت داریم.

آدرس کوتاه :