نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین کارگاه زیست شناسی، کاربردها و تکثیر و پرورش زالوی طبی

چهارمین کارگاه زیست شناسی، کاربردها و تکثیر و پرورش زالوی طبی


 

چهارمین کارگاه زیست شناسی، کاربردها و تکثیر و پرورش زالوی طبی
تاریخ برگزاری: 94/11/20
ساعت 9 تا 16
مدرس: خانم دکتر معصومه ملک

هزینه: 5000000 ریال
شماره حساب: 5225428134
شناسه پرداخت: 11/93