چکیده نکات مهم آیین نامه و مقررات آموزشی دانشگاه تهران

چکیده نکات مهم آیین نامه و مقررات آموزشی دانشگاه تهران


چکیده نکات مهم آیین نامه و مقررات آموزشی دانشگاه تهران مقطع کارشناسی

1.     سنوات تحصیلی :

 • تعداد سنوات تحصیلی مجاز دانشجو حداکثر 4 سال ( 8 نیمسال ) از بدو ورود می باشد .
 • در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه سنوات دانشجو حداکثر تا دو نیمسال قابل افزایش است  (دانشجویان متقاضی افزایش سنوات از نیمسال نهم به بعد، لازم است حداکثر یکماه پیش از آغاز ثبت نام نیمسال بعدی، در سامانه بهستان (سامانه جامع آموزش) درخواست تمدید سنوات ثبت و ارسال نمایند.
 • هزینه افزایش سنوات طبق تعرفه مصوب هیات امناء دانشگاه تهران از دانشجویان دوره روزانه ( مشمول آموزش رایگان ) دریافت می شود . در صورت عدم دانش آموختگی دانشجو در سنوات اضافی ، ایشان از ادامه تحصیل محروم می شود .

 

2.     ثبت نام :

 • عدم ثبت نام و عدم مراجعه دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی شده و منجر به صدور حکم محرومیت دانشجو از تحصیل می شود.

 

3.     مشروطی :

 • چنانچه دانشجو در یک نیمسال تحصیلی معدل کمتر از -/12 احراز نماید ، در آن نیمسال دانشجوی مشروط محسوب می گردد . اگر تعداد سنوات مشروطی 3 نیمسال متوالی یا متناوب باشد ، محروم از تحصیل می شود و باید بلافاصله با واحدهای دانشگاه تسویه نماید .

 

4.     تعداد حداقل و حداکثر واحد انتخابی در هر نیمسال :

 • دانشجو در هر نیمسال لازم است حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب نماید .

 

5.     معدل کل :

 • به شرط گذراندن کلیه دروس دوره تحصیلی ، معدل کل دانشجو برای دانش آموختگی در مقطع رشته قبولی حداقل -/12 می باشد .   

 

6.     حضور دانشجو در کلاس های درسی:

 • حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس و جلسه آزمون پایانی الزامی است.
 • اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه از شانزده جلسه غیبت کند نمره آن درس (صفر) و چنانچه در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس (صفر) می باشد.

 

 

7.     حذف دروس به علت بیماری :

 • چنانچه درخواست دانشجو برای حذف درس به دلیل بیماری باشد در طول نیمسال تحصیلی یا جلسه امتحان پایان نیمسال تحصیلی رعایت آیین نامه کمیسیون پزشکی دانشگاه الزامی است ، در این صورت درس یا دروسی که دانشجو درخواست حذف آن را دارد، با رعایت کامل مقررات و آیین نامه کمیسیون پزشکی دانشگاه تهران و به شرط تایید گواهی پزشک مربوط توسط کمیسیون پزشکی دانشگاه ، حذف پزشکی درس اقدام می گردد .

 

8.     درخواست معافیت تحصیلی نظام وظیفه ویژه دانشجوی مشمول نظام وظیفه :

 • دانشجوی ذکور مشمول موظف است پس از ثبت نام اولیه برای اخذ معافیت تحصیلی بلافاصله در اولین نیمسال تحصیلی ، طبق روال تعیین شده اقدام نماید. بدیهی است ثبت نام دانشجو در نیمسال بعدی منوط به وصول معافیت تحصیلی خواهد بود.

 

9.     تاییدیه تحصیلی :

 • دانشجو موظف است جهت درخواست تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی اقدام نماید و تا وصول تاییدیه تحصیلی  مقطع قبلی خود آن را پیگیری نماید . بدیهی است ثبت نام دانشجو در نیمسال بعدی منوط به وصول تاییدیه خواهد بود.

 

 

چکیده نکات مهم آیین نامه و مقررات آموزشی دانشگاه تهران مقطع کارشناسی ارشد

 
   
 1. سنوات تحصیلی :
 • مدت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، دو سال ( چهار نیمسال ) است.
 • افزایش سنوات در دوره تحصیل حداکثر دو نیمسال می باشد. افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال پنجم به صورت رایگان نیمسال ششم با پرداخت شهریه طبق تعرفه مصوب هیات امنای دانشگاه انجام می شود. (دانشجویان متقاضی افزایش سنوات از نیمسال پنجم به بعد، لازم است حداکثر یکماه پیش از آغاز ثبت نام نیمسال بعدی، در سامانه بهستان (سامانه جامع آموزش) درخواست تمدید سنوات ثبت و ارسال نمایند. ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی هنگام ارائه تقاضا، الزامی است.

 

 1. عدم مراجعه و عدم ثبت نام :
 • ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزامی است
 • عدم ثبت نام و عدم مراجعه دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی شده و منجر به صدور حکم محرومیت دانشجو از تحصیل می شود.

 

 1. مشروطی:
 • چنانچه میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی کمتر از -/14 باشد ، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود
 • سقف سنوات مجاز مشروطی اعم از متوالی یا متناوب در دوره کارشناسی ارشد 2 نیمسال است اگر تعداد سنوات مشروطی 2 نیمسال باشد ، دانشجو محروم از تحصیل می شود و باید بلافاصله نسبت به تسویه حساب با دانشگاه اقدام نماید .

 

 1. تعداد حداقل و حداکثر واحد انتخابی در هر نیمسال وتعداد کل واحدهای دوره تحصیلی:
 • تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد ، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است که از این  تعداد، 4 تا 6 واحد مربوط به پایان نامه و باقی مانده به صورت واحدهای آموزشی می باشد .
 • دانشجو در هر نیمسال لازم است حداقل  8  واحد و حداکثر 14  واحد درسی انتخاب کند .

 

 1. حداقل نمره دروس دوره تحصیلی و میانگین کل  :
 • نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددی از صفر تا 20 محاسبه می شود و حداقل نمره قبولی در هر درس 12 و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال 14 است .

 

 1. حضور دانشجو در کلاس های درسی :
 • حضور دانشجو در تمام جلسات درسی در دوره های حضوری الزامی است .
 • اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه  از 16 جلسه ، جلسه غیبت کند نمره آن درس ( صفر) و چنانچه در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس ( صفر) ثبت می شود.
 1. زمان مجاز انتخاب پایان نامه:
 • دانشجو موظف است تا پایان نیمسال سوم تحصیلی ، پروپوزال پایان نامه خود را به تصویب گروه آموزشی ذیربط برساند.

 

 1. درخواست معافیت تحصیلی نظام وظیفه ویژه دانشجوی ذکور مشمول :
 • دانشجوی ذکور مشمول موظف است پس از ثبت نام اولیه برای اخذ معافیت تحصیلی بلافاصله در اولین نیمسال تحصیلی ، طبق روال تعیین شده اقدام نماید. بدیهی است ثبت نام دانشجو در نیمسال بعدی منوط به وصول معافیت تحصیلی خواهد بود.

 

 1. تاییدیه تحصیلی :
 • دانشجو موظف است ، جهت درخواست تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی اقدام نماید و تا وصول تاییدیه تحصیلی آن را پیگیری نماید . بدیهی است ثبت نام دانشجو در نیمسال  بعدی منوط به وصول تاییدیه خواهد بود.

 

چکیده نکات مهم آیین نامه و مقررات آموزشی دانشگاه تهران مقطع دکتری تخصصی

 1. سنوات تحصیلی :
 • مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی، حداقل 6 و حداکثر 8 نیمسال تحصیلی است و دانشجوی دوره دکتری باید به طور تمام وقت به تحصیل بپردازد.
 • طول مدت مجاز مرحله آموزشی( تا پایان امتحان جامع و دفاع از طرح پیشنهادی رساله)حداکثر 5 نیمسال است.
 • افزایش سنوات در دوره تحصیل حداکثر دو نیمسال می باشد. افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال نهم و دهم به صورت رایگان و پس از آن در صورت تایید دانشگاه  با پرداخت شهریه طبق تعرفه مصوب هیات امنای دانشگاه انجام می شود. (دانشجویان متقاضی افزایش سنوات از نیمسال نهم به بعد، لازم است حداکثر یکماه پیش از آغاز ثبت نام نیمسال بعدی، در سامانه بهستان (سامانه جامع آموزش) درخواست تمدید سنوات ثبت و ارسال نمایند.

 

 1. عدم مراجعه و عدم ثبت نام:
 • ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزامی است .
 • عدم ثبت نام و عدم مراجعه دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، به منزله انصراف دانشجو از ادامه تحصیل تلقی شده و منجر به صدور حکم محرومیت دانشجو از تحصیل  می شود.

 

 1. تعداد حداقل و حداکثر واحد انتخابی در هر نیمسال وتعداد کل واحدهای دوره تحصیلی:
 • تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی 36 واحد است که از این تعداد، 12 تا 18 واحد آموزشی و 18 تا 24 واحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می شود.
 • دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است، حداقل 6 و حداکثر 10 واحد درسی انتخاب کند. 

 

 1. حداقل نمره قابل قبول دروس و میانگین کل:
 • حداقل نمره قبولی در هر درس 14 از 20 و میانگین کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی 16 از 20 است.

 

 1. حضور دانشجو در کلاس های درسی:
 • حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس و جلسه آزمون پایانی الزامی است.

اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه از شانزده جلسه غیبت کند نمره آن درس (صفر) و چنانچه در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس (صفر) می باشد.

 

 1. شرایط ورود به مرحله ارزیابی جامع:  (حداکثر تا پایان نیمسال چهارم لازم  است آزمون جامع برگزار و گذرانده شود.)
 • کسب میانگین کل حداقل 16 از تمام واحدهای آموزشی دوره و قبولی در آزمون زبان عمومی برای ورود به مرحله ارزیابی جامع، الزامی است.
 • حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع 16 است. در صورت عدم احراز نمره قبولی دانشجو مجاز است صرفاً یکبار دیگر در ارزیابی جامع شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند در غیر این محروم از تحصیل می باشد.

 

 1. زمان انتخاب و دفاع از رساله: (حداکثر تا پایان نیمسال پنجم لازم  است پروپوزال پیشنهادی رساله به تصویب رسانده شود.)
 • گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع و تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی شرط لازم برای شروع فعالیت های پژوهشی در دوره دکتری تخصصی است .
 • در صورتیکه ارزشیابی رساله مردود اعلام شود، دانشجوحداکثر یک نیمسال تحصیلی در سقف مدت مجاز تحصیل،  فرصت دارد رساله را تکمیل و یک بار دیگر در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.

 

8. گزارش پیشرفت تحصیلی:

 • دانشجویان مقطع دکتری لازم است از نیمسال هفتم به بعد تا پایان تحصیل،در پایان هر نیمسال، گزارش پیشرفت تحصیلی به استاد راهنمای خود تحویل نماید. موافقت با تمدید سنوات ارفاقی (نهم به بعد) در شورای تحصیلات تکمیلی و کمیسیون موارد خاص منوط به ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی مذکور می باشد.

 

9. درخواست معافیت تحصیلی نظام وظیفه ویژه دانشجوی مشمول نظام وظیفه :

 • دانشجوی مشمول نظام وظیفه موظف است پس از ثبت نام برای اخذ معافیت تحصیلی بلافاصله در اولین نیمسال تحصیلی ، طبق روال تعیین شده اقدام نماید. بدیهی است ثبت نام دانشجو در نیمسال بعدی منوط به وصول معافیت تحصیلی خواهد بود.

 

10.  تاییدیه تحصیلی :

 • دانشجو موظف است، جهت درخواست تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی طبق روال تعیین شده  اقدام نماید. بدیهی است ثبت نام دانشجو در نیمسال بعدی منوط به وصول تاییدیه خواهد بود.


 

 

                   

آدرس کوتاه :