ژئوشیمی، پترولوژی و تعیین سن توده های گرانیتوئیدی جنوب باختر بوئین زهرا / دانشجو: کاظم کاظمی

ژئوشیمی، پترولوژی و تعیین سن توده های گرانیتوئیدی جنوب باختر بوئین زهرا / دانشجو: کاظم کاظمی


جلسه دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده زمین شناسی


عنوان: «ژئوشیمی، پترولوژی و تعیین سن توده های گرانیتوئیدی جنوب باختر بوئین زهرا»

دانشجو: کاظم کاظمی      
رشتۀ: زمین‌شناسی (پترولوژی)

استاد راهنما: دکتر علی کنعانیان   

زمان : سه شنبه 97/7/3 ساعت 10 صبح
مکان: پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، سالن سمینار 

آدرس کوتاه :