نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کابردهای مطالعات تبارزایشی (فیلوژنتیکی) و تنوع زیستی موجودات زنده

کابردهای مطالعات تبارزایشی (فیلوژنتیکی) و تنوع زیستی موجودات زنده


کابردهای مطالعات تبارزایشی (فیلوژنتیکی) و تنوع زیستی موجودات زنده

1-طبقه بندی های مدرن امروزه در جهان تلاش در جهت کشف روابط تبارزایشی دارند.
2-مطالعات تبارزایشی اطلاعات ذیقیمتی در مورد سازوکارهای تکوینی  که منجر به بروز تنوع در شکل اندام ها و عملکرد می شود  فراهم  می کند. (مطالعه تبارزائی لازمه مطالعه تنوع زیستی است)
3- مطالعه تنوع زیستی می تواند اطلاعات ارزشمندی را برای ما در موارد مختلف منجمله تغییرات اقلیم در زمان های گذشته فراهم نماید.
4- با مطالعات تنوع زیستی می توان ذخایر ژنتیکی جدیدی را شناسائی و کشف کرد. این ذخایر ژنتیکی (گیاهی، جانوری و ریزاندامگانی) منابع
غذائی، داروئی و انرژیائی عظیمی برای بشر فراهم می کنند.
5-استفاده از داده های تنوع زیستی برای اصلاح نژاد مفید خواهد بود.
(اصلاح نژاد با استفاده از ارقامی که قرابت بالائی در مطالعات تبارزائی نشان می دهند موفقیت آمیزتر خواهد بود)