کاربرد روش‌‌های مختلف تولید نانوساختارها برای محافظت از خوردگی فلز مس / دانشجو : حلما سادات بهاری

کاربرد روش‌‌های مختلف تولید نانوساختارها برای محافظت از خوردگی فلز مس / دانشجو : حلما سادات بهاری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده فیزیک


عنوان: کاربرد روش‌‌های مختلف تولید نانوساختارها برای محافظت از خوردگی فلز مس

دانشجو : حلما سادات بهاری
رشته:  فیزیک حالت جامد

استاد راهنما : دکتر سوالونی

زمان : 9 مهر 1398 ساعت 13

چکیده:

در این تحقیق از پوشش های نانوساختار برای محافظت از خوردگی فلز مس استفاده شد و رفتار خوردگی نمونه ها، به وسیله روش هایی مانند طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون در محلول 3.5 درصد وزنی NaCl بررسی شد. فلز مس به دلیل خواص منحصربه فردی مانند خواص مکانیکی خوب، رسانایی الکتریکی و حرارتی زیاد کاربردهای صنعتی فراوانی دارد. به همین دلیل بررسی چگونگی خوردگی این فلز و جلوگیری از خوردگی آن در محیط های خورنده از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، با استفاده از لایه نشانی تبخیر فیزیکی، لایه نازک نیکل روی زیرلایه های مس لایه نشانی شد و سپس تحت شار گازهای اکسیژن و ازت در دماهای مختلف بازپخت شدند. کاشت یون ازت در شارهای مختلف نیز روی سطح فلز مس انجام گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه بهبود حفاظت از خوردگی فلز مس را نشان داد. همچنین لایه نشانی پوشش Al2O3 به روش لایه نشانی لایه اتمی روی مس به عنوان سدی برای واکنش کاتدی محافظت از خوردگی زیرلایه را افزایش داد. به علاوه، محافظت از خوردگی فلز مس به وسیله پوشش های نانوکامپوزیت برپایه کیتوزان در دو بخش اتصال عرضی شده و اتصال عرضی نشده با وارد کردن نانوذرات سیلیکا و بازدارنده و همچنین بررسی اثر هم افزایی آن ها مطالعه شد.نتایج نشان دادند که هر جز در پوشش های برپایه کیتوزان منجر به افزایش بازده حفاظت در برابر خوردگی می شود. در نتیجه گامی در جهت طراحی پوشش های زیست پلیمر برای محافظت از خوردگی فلزات می باشد. اعتبار نتایج طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به وسیله تبدیلات کرامرز-کرونیگ بررسی و تایید شد. مورفولوژی سطح به وسیله آنالیزهایی مانند میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد و ساختار بلورینگی به وسیله پراش پرتو ایکس مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین آنالیز توزین حرارتی برای بررسی پایداری حرارتی پوشش های نانوکامپوزیت و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز برای مطالعه برهم کنش بین مولکولی اجزای پوشش استفاده شد.

آدرس کوتاه :