کاربرد روش های کالیبراسیون چند متغیره درحسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانومواد جهت اندازه گیری همزمان ترکیبات فنولی (کتکول، هیدروکینون و ...) با استفاده از روش های مدرن الکتروشیمیایی / دانشجو : محمدرضا مقدم

کاربرد روش های کالیبراسیون چند متغیره درحسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانومواد جهت اندازه گیری همزمان ترکیبات فنولی (کتکول، هیدروکینون و ...) با استفاده از روش های مدرن الکتروشیمیایی / دانشجو : محمدرضا مقدم


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: کاربرد روش های کالیبراسیون چند متغیره درحسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانومواد جهت اندازه گیری همزمان ترکیبات فنولی (کتکول، هیدروکینون و ...) با استفاده از روش های مدرن الکتروشیمیایی

دانشجو : محمدرضا مقدم
رشته:  شیمی- الکتروشیمی

استاد راهنما: دکتر پرویز نوروزی – دکتر جهانبخش قاسمی

زمان : چهارشنبه 1397/7/11 ساعت 12
مکان: دانشکده شیمی اتاق 123

چکیده:
اندازه گیری همزمان ایزومرهای اورتو، پارا و متا دی هیدروکسی بنزن  از گذشته تاکنون از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. فرایند کالیبراسیون همزمان این ترکیبات به دلیل ساختار مشابهی که دارند با مزاحمت های متقابل همراه است. در شیمی تجزیه، کالیبراسیون به مفهوم درجه بندی سیگنال دستگاهی، برای سنجش غلظت می باشد و در روش های تجزیه دستگاهی، از سیگنال تولید شده توسط دستگاه به عنوان متغیر y استفاده می شود و در طی فرایند کالیبراسیون مشخص می گردد هر واحد از سیگنال دستگاهی معادل چه مقداری از غلظنت آنالیت یا همان متغیر x می باشد. با این حال، بسیاری از مشکلات شیمیایی از کالیبراسیون سیستم های شیمیایی برگرفته می شود. در اینگونه موارد، کمومتریکس با هدف ساختن مدلی که بتواند مشخصات سیستم را براساس داده های بدست آمده از سیستم، پیش بینی کند وارد عمل می شود. در این پایان نامه با هدف اندازه گیری همزمان و حساس ایزومرهای ساختاری دی هیدروکسی بنزن، روش های مدرن الکتروشیمیایی از جمله ولتامتری موج مربعی و ادغام آن با روش هایی از جمله کمترین مربعات جزئی (PLS) و شبکه های عصبی مصنوعی مورد استفاده قرارگرفت. حسگرهای به کار رفته با استفاده از نانومواد کربنی و مایعات یونی اصلاح شد و بهبود عملکرد آن ها در پاسخ به حضور دی هیدروکسی بنزن ها مورد بررسی قرار گرفت. در آخر نیز حسگر طراحی شده در نمونه های حقیقی انسانی و محیط زیستی مورد ارزیابی قرار گرفت.

آدرس کوتاه :