کاربرد روش ولتامتری موج مربعی تبدیل فوریه سریع برای اندازه گیری مقادیر بسیار اندک برخی سولفونامیدها و داروهای اعصاب بر پایه اثرات مورفولوژیک نانو ساختارهای لانتانیدی و فلزات واسطه (Co,Tb…) به عنوان اصلاح کننده الکترودها / دانشجو :هانا بیگی‌زاده

کاربرد روش ولتامتری موج مربعی تبدیل فوریه سریع برای اندازه گیری مقادیر بسیار اندک برخی سولفونامیدها و داروهای اعصاب بر پایه اثرات مورفولوژیک نانو ساختارهای لانتانیدی و فلزات واسطه (Co,Tb…) به عنوان اصلاح کننده الکترودها / دانشجو :هانا بیگی‌زاده


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: کاربرد روش ولتامتری موج مربعی تبدیل فوریه سریع برای اندازه گیری مقادیر بسیار اندک برخی سولفونامیدها و داروهای اعصاب بر پایه اثرات مورفولوژیک نانو ساختارهای لانتانیدی و فلزات واسطه (Co,Tb…) به عنوان اصلاح کننده الکترودها

دانشجو :هانا بیگی‌زاده
رشته:  شیمی تجزیه

استاد راهنما: دکترمحمدرضا گنجعلی- دکتر پرویز نوروزی

زمان: دوشنبه ۹ مهر ساعت ۱۳
مکان : اتاق سمینار

چکیده:
در این رساله، به طراحی و ساخت الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات لانتانیدی و چارچوب آلی ـ فلز کبالت (Co/MOF) برای اندازه گیری داروهای سولفونامیدی و کتکول‌آمین با روش های ولتامتری پیشرفته پرداخته شده است. تعیین کمّی هریک از این داروها، دارای اهمیت ویژه ای در کاربردهای صنعتی یا پزشکی بوده و تهیۀ حسگرهای قابل حمل و ارزان با سرعت پاسخ دهی بالا و کاربری آسان از اهداف مهم پژوهشگران این حیطه می باشد. 

آدرس کوتاه :