کاربرد زبان الکترونیک جهت اندازه گیری همزمان آنالیت های مختلف در نمونه های حقیقی متنوع / دانشجو: فرزاد ترابی

کاربرد زبان الکترونیک جهت اندازه گیری همزمان آنالیت های مختلف در نمونه های حقیقی متنوع / دانشجو: فرزاد ترابی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: کاربرد زبان الکترونیک جهت اندازه گیری همزمان آنالیت های مختلف در نمونه های حقیقی متنوع

دانشجو: فرزاد ترابی
رشته:  شیمی تجزیه

استاد راهنما: دکتر فرنوش فریدبد- دکتر جهانبخش قاسمی

زمان: روز یکشنبه 1399/06/16 ساعت 8:00 صبح
مکان: سالن آمفی تئاتر طبقه منفی یک (اتاق 24) پردیس علوم

چکیده:

در این رساله زبان های الکترونیک پتانسیومتری متشکل از آرایه های حسگر پتانسیومتری برای اندازه گیری همزمان مخلوط های چهارگانه یون های معدنی (Na+ ، K+ ، Ca2+ و Mg2+) در نمونه های آب معدنی، شهری و صنعتی و همچنین اندازه گیری همزمان نه یون (Na+، K+، Ca2+، Mg2+،Cl- ، PO43-، SO42-، -NO3 و+NH4) در انواع نمونه های تجاری پنیر و زبان الکترونیک ولتامتری متشکل از آرایه های حسگر ولتامتری برای اندازه گیری همزمان مخلوط سه گانه حاوی ترکیبات دارویی دیازپام، فلونیترازپام و لورازپام با استفاده از مجموعه ای از حسگرهای ولتامتری استفاده شد. جهت آنالیز نتایج به دست آمده از روش های الکتروشیمیایی از روش های طراحی آزمایش و کمومتریکس مدرن بمنظور مدل سازی بهره گرفته شد. 

آدرس کوتاه :