کاربرد نانو مواد مبتنی برگرافن مغناطیسی به عنوان جاذب برای استخراج و تعیین بور و ترکیبات دارویی در نمونه های آبی با استفاده از تکنیک های اسپکتروسکپی و کروماتوگرافی / دانشجو : نور العفی

کاربرد نانو مواد مبتنی برگرافن مغناطیسی به عنوان جاذب برای استخراج و تعیین بور و ترکیبات دارویی در نمونه های آبی با استفاده از تکنیک های اسپکتروسکپی و کروماتوگرافی / دانشجو : نور العفی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: کاربرد نانو مواد مبتنی برگرافن مغناطیسی به عنوان جاذب برای استخراج و تعیین بور و ترکیبات دارویی در نمونه های آبی با استفاده از تکنیک های اسپکتروسکپی و کروماتوگرافی

دانشجو : نور العفی
رشته:  شیمی تجزیه

استاد راهنما : دکتر حسن سرشتی، دکتر اکرم حجازی

زمان :  ۱۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۵
مکان : اتاق سمینار

چکیده:

در تحقیق اول، نانوذرات GO-Fe3O4 سنتز و بعنوان جاذب همراه روش ICP-OES برای حذف بور از پساب های صنعتی و شهری مورد استفاده قرار گرفت.
در تحقیق دوم، نانوذرات Fe3O4@SiO2@GO-β سنتز و بعنوان جاذب در استخراج فاز جامد مغناطیسی همراه با اسپکتروسکوپی UV-vis برای اندازه‌گیری متاکاربامول در سیالات زیستی مورد استفاده قرار گرفت.
در تحقیق سوم، روش ترکیبی استخراج فاز جامد مغناطیسی و میکرواستخراج مایع-مایع پخشی، همراه با HPLC-UV برای استخراج و اندازه گیری آنتی بیوتیک ها از نمونه‌ شیر گاو مورد استفاده قرار گرفت. 

آدرس کوتاه :