کاربرد نقاط کربنی به عنوان فلوئوروفور جهت طراحی حسگرهای فلوئورسانسی یون‌های فلزی (جیوه (II) و...) / دانشجو: احسان یحیی زاده

کاربرد نقاط کربنی به عنوان فلوئوروفور جهت طراحی حسگرهای فلوئورسانسی یون‌های فلزی (جیوه (II) و...) / دانشجو: احسان یحیی زاده


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: کاربرد نقاط کربنی به عنوان فلوئوروفور جهت طراحی حسگرهای فلوئورسانسی یون‌های فلزی (جیوه (II) و...)

دانشجو: احسان یحیی زاده

استاد راهنما: دکتر فرزانه شمیرانی

زمان: روز سه شنبه 1399/07/15 ساعت 11:30
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده شیمی

آدرس کوتاه :