کاربرد ولتامتری سریع و پیوسته در طراحی و بهینه سازی مونیتورینگ سیستم های الکتروسنتز بر پایه کتکول و مشتقات آن در سیستم های جریانی / دانشجو : جواد یزدانی

کاربرد ولتامتری سریع و پیوسته در طراحی و بهینه سازی مونیتورینگ سیستم های الکتروسنتز بر پایه کتکول و مشتقات آن در سیستم های جریانی / دانشجو : جواد یزدانی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی

کاربرد ولتامتری سریع و پیوسته در طراحی و بهینه سازی مونیتورینگ سیستم های الکتروسنتز بر پایه  کتکول و مشتقات آن در سیستم های جریانی

دانشجو : جواد یزدانی
رشته:  الکتروشیمی

استاد راهنمای اول : دکتر پرویز نوروزی
استاد راهنمای دوم : دکتر محمدرضا گنجعلی
استاد مشاور : دکتر داود نعمت الهی

زمان : چهارشنبه 97/7/18
مکان : دانشکده شیمی کلاس 213 ساعت 12

چکیده:

ارزیابی حین انجام یک فرآیند الکتروسنتز، به طور معمول با استفاده از روش ولتامتری چرخه ای و نمونه برداری به صورت Batch، صورت می گیرد. در این بین، عدم شناسایی گونه های حدواسطِ دارای نیمه عمر کم و همچنین عدم شناسایی واکنش های الکتروشیمیایی سریع، نیاز به تمیز کردن مداوم سطح الکترود کار و برپایی مداوم سیستم اندازه¬گیری، از معایب آن به شمار می رود. پژوهش انجام شده نشان داد که با استفاده از قابلیت های روش ولتامتری چرخه ای پیوسته ی بهره مند از انتقال فوریه سریع (FFTCCV) در فرآیندهای الکتروسنتز، می توان این معایب را برطرف کرد. بر این اساس، کاربرد آن برای مونیتورینگ online سنتز الکتروشیمیایی (ECS) 4- نیتروکتکول که هم شامل گونه حد واسط و نیز واکنش الکتروشیمیایی سریع شناسایی نشده است، مورداستفاده قرار گرفت.

آدرس کوتاه :