کارگاه آشنایی با ابزارهای نوین علم سنجی

کتابخانه مرکزی پردیس علوم، کارگاه آشنایی با ابزارهای نوین علم سنجی برگزار می کند.

آدرس کوتاه :