کارگاه جامع دو روزه back-end web developement و front-end web developement

کارگاه جامع دو روزه back-end web developement و front-end web developement


انجمن علمی- دانشجویی دانشکده ریاضی،‌آمار و علوم کامپیوتر برگزار می کند:

کارگاه جامع دو روزه  front-end web developement

زمان: 26 و 27 فروردین 1400

و کارگاه جامع دو روزه  back-end web developement

زمان: 2 و 3 اردیبهشت 1400

 

 

آدرس کوتاه :