نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه جبرهای مسیری لویت

کارگاه جبرهای مسیری لویت


روزی با پردیس علوم

آشنایی با رشته های تحصیلی و آینده شغلی
جلسه پرسش و پاسخ با اعضای هیات علمی پردیس علوم
بازدید از دانشکده ها و آزمایشگاه های پردیس علوم
گفتگو با دانشجویان پردیس علوم

دوشنبه 8 مرداد 1397