نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه جبرهای مسیری لویت و

کارگاه جبرهای مسیری لویت و


دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر برگزار می کند: کارگاه جبرهای مسیری لویت و -C*جبرهای گراف _10 تا ۱۲ تیرماه 1397