کاهش الکتروکاتالیستی کربن دی اکسید با استفاده از کاتالیست های هموژن و نانوساختار هتروژن بر پایه کمپلکس های فلزی پلی پیریدینی / دانشجو: مریم ساده وند

کاهش الکتروکاتالیستی کربن دی اکسید با استفاده از کاتالیست های هموژن و نانوساختار هتروژن بر پایه کمپلکس های فلزی پلی پیریدینی / دانشجو: مریم ساده وند


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: کاهش الکتروکاتالیستی کربن دی اکسید با استفاده از کاتالیست های هموژن و نانوساختار هتروژن بر پایه  کمپلکس های فلزی  پلی پیریدینی

دانشجو: مریم ساده وند

استاد راهنما: دکتر احمد امیری
استاد مشاور: دکتر کورت شنک

زمان: یکشنبه    1399/11/12     ساعت 10

لینک اتاق مجازی Http://vclas9.ut.ac.ir/sci14   

   

 

آدرس کوتاه :