نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابهای منتشره اساتید

کتابهای منتشره اساتید


 

کاربست آمار در علوم زیستی

نویسنده: برژیت بالدی، دیوید اس. مور

ترجمه: حمید پزشک، کتایون ساکی

انتشارات مرکز نشر دانشگاهی