کسب جایزه اولین دوره زنان در علم، در گروه علوم پایه توسط خانم دکتر هاجر ابراهیم نجف آبادی

کسب جایزه اولین دوره زنان در علم، در گروه علوم پایه توسط خانم دکتر هاجر ابراهیم نجف آبادی


سرکار خانم دکتر هاجر ابراهیم نجف آبادی، عضو هیأت علمی محترم دانشکده فیزیک پردیس علوم،  جایزه اولین دوره زنان در علم را کسب نموده اند.

هیات رئیسه پردیس علوم

با کمال مسرت، کسب جایزه اولین دوره زنان در علم، در گروه علوم پایه را صمیمانه به ایشان تبریک میگوید.

                                                                         

آدرس کوتاه :