کسب رتبه‌های برتر توسط دانشجویان دانشکده زمین شناسی در المپیاد علمی دانشجویی زمین شناسی سال ۱۳۹۸

کسب رتبه‌های برتر توسط دانشجویان دانشکده زمین شناسی در المپیاد علمی دانشجویی زمین شناسی سال ۱۳۹۸


دانشجویان دانشکده زمین شناسی در المپیاد علمی دانشجویی زمین شناسی سال ۱۳۹۸ رتبه‌های برتر را کسب نمودند.

اسامی این دانشجویان به شرح زیر می‌باشد:

  • مجید سلیمانی، رتبه ۲
  • نادیا احمدی نژاد ، رتبه ۳
  • چمران کاظمی، رتبه ۵
  • علیرضا قدرتی شاتوری، رتبه ۹
  • مسعود پورمحبی، رتبه ۱۱

این موفقیت را به دانشجویان و اعضای هیأت علمی این دانشکده تبریک می‌گوئیم.

آدرس کوتاه :