کسب رتبه اول در سومین جشنواره نشریات دانشجویی

کسب رتبه اول در سومین جشنواره نشریات دانشجویی


کسب رتبه اول در سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

کسب رتبه اول در سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه تهران را به انجمن علمی-دانشجویی زیست شناسی (نشریه دنا) تبریک می گوییم.
از طرف هیأت رئیسه، اعضای هیأت علمی و کارکنان پردیس علوم.

آدرس کوتاه :