کنترل ترشوندگی و تبخیر برخی از نانوقطره ها: مطالعه شبیه سازی دینامیک مولکولی / دانشجو : حمزه یعقوبی

کنترل ترشوندگی و تبخیر برخی از نانوقطره ها: مطالعه شبیه سازی دینامیک مولکولی / دانشجو : حمزه یعقوبی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: کنترل ترشوندگی و تبخیر برخی از نانوقطره ها: مطالعه شبیه سازی دینامیک مولکولی

دانشجو : حمزه یعقوبی
رشته:  شیمی فیزیک

استاد راهنما : دکتر معصومه فروتن

زمان : سه شنبه 18 دی ماه 97 ساعت 15
مکان : دانشکده شیمی- کلاس 123

چکیده:

کنترل ترشوندگی و تبخیر آب روی سطوح کاربردهای زیادی در علوم مختلف به ویژه در ساخت سطوح هوشمند دارد. در کار حاضر ترشوندگی و تبخیر آب روی سطوح مختلف بر پایه گرافن با ایجاد زبری روی آن ها با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی بررسی شدند. بررسی ترشوندگی نانوقطره آب و ایجاد حالت های کسی-باکستر و ونزل روی سطوح زبر و همچنین تبخیر آن ها نشان داد که به طور کلی زبری سطح ترشوندگی را کاهش داده و تبخیر را افزایش می دهد. همچنین مدل های کسی-باکستر و ونزل می توانند ترشوندگی سطوح زبر را پیش بینی نمایند. به علاوه نوع زیر لایه بر رفتار ترشوندگی و تبخیر نانوقطره تاثیرگذار است.

آدرس کوتاه :