گذار فاز در سیستمهای اسپینی منظم و نامنظم در مجاورت هم / فاطمه ایزدی

گذار فاز در سیستمهای اسپینی منظم و نامنظم در مجاورت هم / فاطمه ایزدی


آدرس کوتاه :