گذار فاز میدان‌های کوانتومی و فضازمان‌های چرخان

گذار فاز میدان‌های کوانتومی و فضازمان‌های چرخان


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده فیزیک

عنوان: گذار فاز میدان‌های کوانتومی و فضا زمان‌های چرخان

نام دانشجو : شیرین خدابخشی

رشته:  فیزیک- گرانش و فیزیک نجومی

نام استاد راهنما : دکتر علی شجاعی باغینی

زمان : چهارشنبه 1395/12/4 ساعت 14

مکان : سالن سخنرانی دانشکده فیزیک

چکیده:  حرکت‌های چرخشی اجرام آسمانی در پایداری ساختار کنونی جهان اهمیت زیادی دارند. طبق مشاهدات رصدی همه ستاره‌ها، سیاره‌ها، کهکشان‌ها و حتی خوشه‌ها و ابرخوشه‌های کهکشانی حول مدار و یا محوری در حال چرخیدن هستند و همین حرکت‌های مداری و محوری از عوامل اصلی پایداری ساختار کنونی جهان است. با اینکه حرکت‌های چرخشی به خوبی در فیزیک بررسی شده‌اند و منحنی‌های چرخش کهکشان‌های مارپیچی مهم‌ترین دلیل وجود ماده تاریک هستند، هنوز محل تولد چرخش در تاریخچه کیهان‌شناسی جهان مشخص نیست. اگر به طبیعت نگاه بنیادی داشته باشیم باید راه حلی پیدا کنیم که جایگاه آغاز چرخش در مدل استاندارد کیهان‌شناسی را توضیح دهد. در این رساله به مسئله چگونگی آغاز چرخش‌ها در کیهان می‌پردازیم. بعد از مرور مقدمات لازم ، فرآیند گذار فاز دوسیته-گودل-دوسیته را معرفی می‌کنیم. این گذار فاز که با یک میدان اسکالر مدل‌سازی شده می‌تواند دوران فضازمان گودل را روی فاز دوسیته القا کند طوریکه علارغم مشکلات علّی فضازمان گودل با مدل استاندارد کیهان‌شناسی هم سازگار است. مقدار سراسری دوران القا شده با داده‌های تجربی همخوانی دارد. همچنین اثرات موضعی این دوران القایی با محاسبه اثر کزیمیر و تأثیر آن بر ناهمسانگردی‌های تابش زمینه کیهانی بررسی شده است.

آدرس کوتاه :