گراف های کیلی یال انتقالی و یا نرمال گروه های معین / مجید عبداللهی

گراف های کیلی یال انتقالی و یا نرمال گروه های معین / مجید عبداللهی


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

 

عنوان: گراف های کیلی یال انتقالی و یا نرمال گروه های معین

دانشجو : مجید عبداللهی

رشته:  ریاضی محض، جبر

استاد راهنما : دکتر محمدرضا درفشه

زمان : 96/6/27 ساعت 10 صبح

مکان:  سالن هشترودی

آدرس کوتاه :