یکی از گروه‌های پژوهشی دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران در زمره همکاران پروژه مهم و کلیدی PANDA قرار گرفت.

یکی از گروه‌های پژوهشی دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران در زمره همکاران پروژه مهم و کلیدی PANDA قرار گرفت.


آزمایش در حال تکمیل (PANDA (anti- P roton AN nihilations at DA rmstadt در دارمشتات آلمان یکی از آزمایش‌های مهم و کلیدی بین المللی در زمینه فیزیک ذرات خواهد بود که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ شروع به داده گیری کند.

در طراحی و راه اندازی این آزمایش بیش از ۶۵ مرکز علمی و دانشگاه و ۴۵۰ دانشمند از ۲۰ کشور جهان حضور دارند.

انتظار می‌رود این آزمایش به فهم بشر از ساختار ماده و بر هم کنش قوی به عنوان یکی از چهار بر هم کنش اساسی طبیعت کمک کند. بررسی خواص هادرونهای ا ستاندارد و نامتعارف تشکیل شده از کوارکها در خلاء و محیط با شرایط خاص, بررسی خواص کرومو دینامیک کوانتومی و گذار فازی احتمالی ماده هادرونی به پلاسمای کوارک-گلوئون و بررسی جهان اولیه از جمله اهداف این آزمایش کلیدی است.

عضویت در این آزمایش فرصت خوبی برای حضور اساتید و دانشجویان پردیس‌های علوم و فنی دانشگاه تهران در این مرکز مهم و همکاری علمی با قسمت‌های مختلف آن خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید:   https://panda.gsi.de

 

 

 

 

آدرس کوتاه :