ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖﻫﺎ، ﻫﻢ ﺑﺴﭙﺎرﻫﺎ و آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﭘﻠﯽ ﺗﺘﺮاﻫﯿﺪروﻓﻮرﻓﻮرﯾﻞ ﻣﺘﺎﮐﺮﯾﻼت / ﺟﻮاد اﻣﺎنﭘﻮر

ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖﻫﺎ، ﻫﻢ ﺑﺴﭙﺎرﻫﺎ و آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﭘﻠﯽ ﺗﺘﺮاﻫﯿﺪروﻓﻮرﻓﻮرﯾﻞ ﻣﺘﺎﮐﺮﯾﻼت / ﺟﻮاد اﻣﺎنﭘﻮر


آگهی دفاع از رساله دکتری
دانشکده  شیمی


ﻋﻨﻮان: "ﺗﻬﯿﻪ  و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖﻫﺎ، ﻫﻢ ﺑﺴﭙﺎرﻫﺎ و آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﭘﻠﯽ ﺗﺘﺮاﻫﯿﺪروﻓﻮرﻓﻮرﯾﻞ ﻣﺘﺎﮐﺮﯾﻼت"

داﻧﺸﺠﻮ: ﺟﻮاد اﻣﺎنﭘﻮر
رﺷﺘﻪ:  ﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی


استاد راهنما : دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺳﻨﺠﺎﻧﯽ

زﻣﺎن: ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 1396/07/12 ﺳﺎﻋﺖ  15:30
ﻣﮑﺎن: داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤﯽ- ﮐﻼس 110

آدرس کوتاه :