ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﭙﺮازﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﻨﺸﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺰﯾﯽ / فاطمه شرافت

ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﭙﺮازﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﻨﺸﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺰﯾﯽ / فاطمه شرافت


آﮔﻬﯽ دﻓﺎع از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی
داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤﯽ


ﻋﻨﻮان: "ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﭙﺮازﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﻨﺸﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺰﯾﯽ"
ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ 2،3،1-اﮐﺴﺎزاﺑﻮرﯾﻨﯿﻨﻮن و ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ1،2 -ﺑﻮرازاراﻧﻔﺘﺎﻟﻦ اﺳﺘﺨﻼﻓﺪار در C8 ﺗﻮﺳﻂ واﮐﻨﺶ ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺳﻮزوﮐﯽ

داﻧﺸﺠﻮ : ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺮاﻓﺖ
رﺷﺘﻪ:  ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ : دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻗﻨﺪی

زﻣﺎن : 8 ﺑﻬﻤﻦ 1396- 2 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
ﻣﮑﺎن : اﺗﺎق 123 داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤﯽ

چکیده:
اراﺋﻪ روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﭙﯿﺮوﺳﯿﮑﻠﯿﮑﯽ 6،2-دی ﮐﯿﺘﻮﭘﯿﭙﺮازﯾﻦ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی 4-ﺑﻨﺰﯾﻞ ﭘﯿﭙﺮﯾﺪﯾﻨﻮن و ﺳﯿﮑﻠﻮآﻟﮑﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮏ ﻇﺮﻓﯽ- ﭼﻬﺎر ﺟﺰﺋﯽ ودوﻣﺮﺣﻠﻪ ای اوﮔﯽ-ان آﻣﯿﺪدارﮐﺮدن درون ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﺎی ﺧﻮب و ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺲ ﺗﺘﺮازوﻟﻮ ﭘﯿﭙﺮﯾﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﺗﮏ ﻇﺮﻓﯽ-ﭼﻬﺎر ﺟﺰﺋﯽ اوﮔﯽ-آزﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ.

آدرس کوتاه :