"برهمکنش نور با خوشه ای از نانوذرات و نقاط کوانتومی" / دانشجو : عاطفه محمدزاده نوین

"برهمکنش نور با خوشه ای از نانوذرات و نقاط کوانتومی" / دانشجو : عاطفه محمدزاده نوین


آگهی دفاع از رساله دکتری
دانشکده فیزیک

عنوان: "برهمکنش نور با خوشه ای از نانوذرات و نقاط کوانتومی"

دانشجو : عاطفه محمدزاده نوین
رشته:  ماده چگال
نام استاد راهنما : دکتر میرفائز میری
زمان : سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 ساعت 16
مکان : دانشکده فیزیک، سالن آمفی تئاتر شهید پور معراج

چکیده:
بررسی خواص اپتیکی نانوساختارها در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. نانوذرات فلزی و نقاط کوانتومی دو مولفه اساسی ساخت نانوساختارها هستند. با توجه به اهمیت برهمکنش بین نانوذرات و تفاوت پاسخ اپتیکی نانوذره و انبوهه نانوذرات، مهندسی چیدمان هندسی نانوساختار یکی از راه های کنترل پاسخ اپتیکی آن است. بعلاوه برهمکنش نقطه کوانتومی با ترازهای گسسته و نانوذرات فلزی با ترازهای انرژی پیوسته، خواص منحصر بفردی را در سامانه مرکب ایجاد می کند. در این رساله خواص اپتیکی این نانوساختارها مورد بررسی قرار گرفته است.

آدرس کوتاه :