1. مطالعات سینتیکی، مدل سازی تعادلی و شبیه سازی دینامیک مولکولی جذب سطحی برخی آنتی بیوتیک ها بر روی نانو صفحه گرافن و نانواکسید گرافن/ 2. افزایش انرژی نور با نانو ذرات برای کاربردهای درمانی

1. مطالعات سینتیکی، مدل سازی تعادلی و شبیه سازی دینامیک مولکولی جذب سطحی برخی آنتی بیوتیک ها بر روی نانو صفحه گرافن و نانواکسید گرافن/ 2. افزایش انرژی نور با نانو ذرات برای کاربردهای درمانی


 

آدرس کوتاه :