تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399در یک نگاه

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400- 1399

28 فروردین: شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

9 اردیبهشت: پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

22 خرداد: شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

24 خرداد: پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹