تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 در یک نگاه

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398

10 - 5 بهمن: آغاز ثبت‌نام
12 بهمن: شروع کلاس‌های درسی
28 - 26 بهمن: حذف و اضافه
27 - 16 فروردین: امتحانات میان‌ترم
29 - 20 اردیبهشت: ارزشیابی
30 اردیبهشت تا 1 خرداد: حذف اضطراری
19 خرداد تا 5 تیر: امتحانات