تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 در یک نگاه

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1398

9 - 2 شهریور: آغاز ثبت‌نام نیمسال اول
30 شهریور: شروع کلاس‌های درسی
15 - 13 مهر: حذف و اضافه نیمسال اول
29 - 18 آبان: امتحانات میان ترم نیمسال اول
23 آذر تا 4 دی: ارزشیابی نیمسال اول 
9 - 7 دی: حذف اضطراری
18 دی: پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول
21 دی تا 9 بهمن: امتحانات نیمسال اول