تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 در یک نگاه

11-6 بهمن : آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
13 بهمن:  شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
29-27 بهمن:  حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
30 بهمن:  آخرین مهلت دفاع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
9-7 اردیبهشت:  حذف اضطراری
14 اردیبهشت تا 1 خرداد:  ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی
22 خرداد:  پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی
25 خرداد تا 5 تیر : امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی
31 شهریور:  آخرین مهلت دفاع نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷