قابل توجه ثبت نام کنندگان دوره های آموزش آزاد

>>> به اطلاع ثبت نام کنندگان در دوره های آموزش آزاد پردیس علوم می رساند،

لینک برگزاری دوره، قبل از شروع دوره، به آدرس پست الکترونیک شما ارسال می گردد.

نمایش فرم

جمع قابل پرداخت:   ریال
Text to Identify