رئیس دانشکده: دکتر علیرضا عباسی

وب سایت دانشکده شیمی