خدمات-آموزشی-پژوهشی - biology
- دوشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

خدمات آموزشی - پژوهشی

مسئول: دکتر حمید مقیمی

 

استادیار، بخش میکروبیولوژی

 

تلفن: 66415495 (۰۲۱)

 

نمابر: ۶۶۴۹۲۹۹۲ (۰۲۱)

 

پست الکترونیک: hmoghimi@ut.ac.ir

 

بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

 

تجهیزات

دستگاه

مدل

کاتالوگ

 

ترازو

Popular analytical balances AXIS ALN220

pdf

ترموسایکلر

SimpliAmpTM Thermal Cycler

pdf

سانتریفوژ

SIGMA 2-16 Centrifuge

pdf

انکوباتور

KIAGEN Dray plate incubator – DPI-1T

pdf

تانک الکتروفورز افقی

Padideh Nojen Pars – HU 150

pdf

میکروسکوپ

Olympus CX31 Microscope

 

 

 

معرفی برنامه آموزشی

ظرفیت (نفر)

فرم درخواست

آموزش سیستماتیک گیاهی و جانوری

pdf

۲۰

word

آموزش مبانی فیزیولوژی جانوری

pdf

۲۰

word

آموزش مبانی فیزیولوژی گیاهی

pdf

۲۰

word

آموزش مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

pdf

۲۰

word

آموزش مبانی میکروبیولوژی

pdf

۲۰

word