خدمات-آموزشی-پژوهشی - biology
- دوشنبه، ۴ تیر ۱۴۰۳

خدمات آموزشی - پژوهشی

مسئول: دکتر کاظم مهدیقلی

 

استادیار، بخش میکروبیولوژی

 

تلفن: 66415495 (۰۲۱)

 

نمابر: ۶۶۴۹۲۹۹۲ (۰۲۱)

 

پست الکترونیک: kmahdigholi@ut.ac.ir

 

بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران