- چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی بخش ریاضی کاربردی

 
نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
حسینی علیرضا استادیار 2627 hosseini@ut.ac.ir  
جمشیدی آرتا استادیار 2484 arta.jamshidi@ut.ac.ir  
درویش زاده مهدی رضا استادیار 2894 mdarvishzadeh@ut.ac.ir darvishzadeh@khayam.ut.ac.ir
رکنی لموکی غلامرضا دانشیار 2624 rokni@ut.ac.ir rokni@khayam.ut.ac.ir
سلیمانی دامنه مجید دانشیار 2613 m.soleimani.d@ut.ac.ir soleimani@khayam.ut.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی بخش ریاضی محض

 
نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
اسدی محمدباقر دانشیار 2916 mb.asadi@ut.ac.ir mb.asadi@khayam.ut.ac.ir
آیت اله زاده شیرازی فاطمه دانشیار 2620 f.a.z.shirazi@ut.ac.ir fatemah@khayam.ut.ac.ir
خواجه صالحانی مهدی استادیار 3659 salehani@ut.ac.ir  
درفشه محمدرضا استاد 2620 darafsheh@ut.ac.ir daraf@khayam.ut.ac.ir
رضاوند رضا استادیار 3303 rezavand@ut.ac.ir rezavand@khayam.ut.ac.ir
زارع هادی استادیار 2798 hadi.zare@ut.ac.ir hadi.zare@khayam.ut.ac.ir
سبزرو حسین استادیار 3659 sabzrou@ut.ac.ir sabzrou@khayam.ut.ac.ir
سید فخاری سید امین استادیار 2297 aminfakhari@ut.ac.ir fakhari@khayam.ut.ac.ir
عامری رضا استاد 2624 rameri@ut.ac.ir rameri@khayam.ut.ac.ir
قادرمرزی امیر استادیار   a.ghadermarzi@ut.ac.ir  
کمالی نژاد علی استادیار 2484 kamalinejad.a@ut.ac.ir  
یاسمی سیامک استاد 2615 yassemi@ut.ac.ir yassemi@khayam.ut.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی بخش علوم کامپیوتر

اعضای هیئت علمی بخش آمار

 

نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
افتخاری مهابادی سمانه استادیار 2613 seftekhari@ut.ac.ir S.Eftekhari@khayam.ut.ac.ir
امینی سیدمرتضی دانشیار 2798 morteza.amini@ut.ac.ir morteza.amini@khayam.ut.ac.ir
پزشک حمید استاد 2917 pezeshk@ut.ac.ir pezeshk@khayam.ut.ac.ir
حقیقی فیروزه دانشیار 2297 fhaghighi@ut.ac.ir haghighi@khayam.ut.ac.ir
رضائی قهرودی زهرا دانشیار 2915 z.rezaeigh@ut.ac.ir z.rezaeigh@khayam.ut.ac.ir
شمه سوار سودابه دانشیار 3250 shemehsavar@ut.ac.ir shemehsavar@khayam.ut.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی دانشکده زمین شناسی

 

اعضای هیئت علمی بخش پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 اسماعیلی داریوش استاد 3733 dsmaeili@ut.ac.ir esmaili@khayam.ut.ac.ir
2 رجبی عبدالرحمان استادیار ۲۹۵۹ rahman.rajabi@ut.ac.ir  
3 کنعانیان علی استاد ۲۴۹۳ kananian@ut.ac.ir kananian@khayam.ut.ac.ir
4 مدبری سروش استادیار 2985 modabberi@ut.ac.ir  
5 میر نژاد حسن دانشیار 2959 hmirnejad@ut.ac.ir mirnejad@khayam.ut.ac.ir
6 نیرومند شجاع الدین استادیار 3266 niroomand@ut.ac.ir Niroomand@ut.ac.ir
             
             
اعضای هیئت علمی بخش سافت راک (رسوب، نفت، چینه)  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 امینی عبدالحسین استاد 3734 ahamini@ut.ac.ir  
2 توکلی وحید دانشیار ۲۹۵۹ vtavakoli@ut.ac.ir  
3 رحیم پوربناب حسین استاد 2487 rahimpor@ut.ac.ir rahimpor@khayam.ut.ac.ir
4 رنجبران محسن استادیار 2490 m.ranjbaran@ut.ac.ir ranjbaran@khayam.ut.ac.ir
5 سجادی هزاوه فرشته دانشیار 2892 sajjadi39@ut.ac.ir sajjadi@khayam.ut.ac.ir
6 فروغی فریبا استادیار 3266 f.foroughi@ut.ac.ir  
7 قاسمی نژادرائینی ابراهیم استاد 2913 eghaseminejad@ut.ac.ir eghasemi@khayam.ut.ac.ir
8 واعظ جوادی فاطمه استادیار ۳۲۶۶ vaezjavadi@ut.ac.ir fatemehjavadi@khayam.ut.ac.ir
             
             
اعضای هیئت علمی بخش مهندسی و تکتونیک  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 الیاسی محسن دانشیار 2469 meliasi@ut.ac.ir eliassi@khayam.ut.ac.ir
2 چشمی اکبر دانشیار 2722 a.cheshomi@ut.ac.ir  
3 حسن پور جعفر استادیار 3266 hassanpour@ut.ac.ir  
4 رجبی علی محمد استادیار 2719 amrajabi@ut.ac.ir  
5 سهرابی بیدار عبداله دانشیار 2985 asohrabi@ut.ac.ir sohrabi@khayam.ut.ac.ir
6 فروتن محمد استادیار 2715 foroutan.md@ut.ac.ir  
7 فیجانی الهام استادیار 2722 efijani@ut.ac.ir  
8 مظفری مرتضی استادیار 2906 mmozafari@ut.ac.ir  
9 نوزعیم رضا استادیار 2906 nozaem@ut.ac.ir  

 

اعضای هیئت علمی دانشکده زیست شناسی

 

اعضای هیئت علمی بخش علوم جانوری  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 حسین قمرتاج دانشیار 2622 ghossein@ut.ac.ir ghossein@khayam.ut.ac.ir
2 رحیمیان حسن دانشیار 2629 h.rahimian@ut.ac.ir rahimian@khayam.ut.ac.ir
3 رضایوف آمنه استاد 2483 arezayof@ut.ac.ir Rezayof@khayam.ut.ac.ir
4 زینلی بهمن دانشیار 3237 zeinalib@ut.ac.ir  
5 ساری علی رضا استاد 2702 sari@ut.ac.ir  
7 سیدی مرجان دانشیار 2629 mseyyedi@ut.ac.ir mseiedi@khayam.ut.ac.ir
8 عطاری فرنوش استادیار 2626 attari@ut.ac.ir  
9 علوی سید محمد هادی استادیار 2626 hadi.alavi@ut.ac.ir  
10 ملک معصومه استاد 2702 memalek@ut.ac.ir mmalek@khayam.ut.ac.ir
11 ندرلو رضا دانشیار 2629 rnaderloo@ut.ac.ir  
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش علوم سلولی و مولکولی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
2 امینی نسب مهریار دانشیار 2293 amininasab@ut.ac.ir amininasab@khayam.ut.ac.ir
3 حبیبی رضائی مهران استاد 2482 mhabibi@ut.ac.ir mhabibi@khayam.ut.ac.ir
4 اینانلو کلثوم استادیار 3237 inanloo@ut.ac.ir  
5 حسن زاده وحیده استادیار 3390 vhassanzadeh@ut.ac.ir hassanzadeh@khayam.ut.ac.ir
6 زرگر سیدجلال دانشیار 3646 zargar@ut.ac.ir Zargar@khayam.ut.ac.ir
7 صفریان شاهرخ دانشیار 3312 ssafarian@ut.ac.ir safarian@khayam.ut.ac.ir
8 عرب نجفی سید محمود دانشیار 3648 najafim@khayam.ut.ac.ir najafim@khayam.ut.ac.ir
10 معتمد نسرین استاد 2472 nmotamed@ut.ac.ir nmotamed@khayam.ut.ac.ir
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش علوم گیاهی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 آخانی سنجانی حسین استاد 3638 hkhani@ut.ac.ir akhani@khayam.ut.ac.ir
2 زارع مبارکه شاهین استاد 2482 shahinzarre@ut.ac.ir zarre@khayam.ut.ac.ir
3 سلمکی یاسمن استادیار 3316 ysalmaki@ut.ac.ir salmaki@khayam.ut.ac.ir
4 عطار فریده استاد 2968 faridehattar@ut.ac.ir fattar@khayam.ut.ac.ir
5 فلاحتی عنبران محسن استادیار 3321 falahati@ut.ac.ir falahati@khayam.ut.ac.ir
6 مهدیقلی کاظم استادیار   kmahdigholi@ut.ac.ir  
7 میرمعصومی مسعود مربی 2492 mirmasoumi@ut.ac.ir mirmsomi@khayam.ut.ac.ir
8 نیکنام وحید استاد 3637 niknamv@ut.ac.ir vniknam@khayam.ut.ac.ir
9 یزدان بخش نیما استادیار 3314 yazdanb@ut.ac.ir yazdanbakhsh@khayam.ut.ac.ir
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش میکروبیولوژی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 آموزگار محمدعلی استاد 3557 amoozegar@ut.ac.ir amozegar@khayam.ut.ac.ir
2 حامدی جواد استاد 3556 jhamedi@ut.ac.ir jhamedi@khayam.ut.ac.ir
3 سیاوشی فریده استاد 2460 siavashi@ut.ac.ir  
4 عارفیان احسان استادیار 3314 arefian@ut.ac.ir arefian@khayam.ut.ac.ir
5 کاشف نسیم دانشیار 2493 kashefn@ut.ac.ir kashefn@khayam.ut.ac.ir
6 محمدی پناه فاطمه دانشیار 3560 fmohammadipanah@ut.ac.ir fmohammadipanah@khayam.ut.ac.ir
7 مقیمی حمید استادیار 3314 hmoghimi@ut.ac.ir moghimi@khayam.ut.ac.ir

 

تلفن­‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌­شود.

 

اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی

 

اعضای هیئت علمی بخش شیمی آلی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 ادیب مهدی استاد 3736 madib@ut.ac.ir madib@khayam.ut.ac.ir
2 جعفر پور فرناز دانشیار 2480 jafarpour@ut.ac.ir jafarpur@khayam.ut.ac.ir
3 جواهری مجید مربی 2628 mjavaheri@ut.ac.ir  
4 رشیدی رنجبر پرویز استاد 2726 parvizrashidi2@ut.ac.ir  
5 زنوزی افسانه دانشیار 2988 zonouziafsaneh@ut.ac.ir zonouzi@khayam.ut.ac.ir
6 قندی مهدی استاد 2250 mghandi@ut.ac.ir ghandi@khayam.ut.ac.ir
7 کیان مهر ابراهیم دانشیار 2488 ekianmehr@ut.ac.ir kianmehr@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی پلیمر  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 خوئی سپیده استاد 2896 khoee@ut.ac.ir khoee@khayam.ut.ac.ir
2 شاکری علی رضا دانشیار 3301 alireza.shakeri@ut.ac.ir  
3 شمیرانی فرزانه استاد 2481 fashemirani@ut.ac.ir shemiran@khayam.ut.ac.ir
4 مهدوی حسین استاد 2725 hosinmahdavi@ut.ac.ir hmahdavi@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی تجزیه  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 سرشتی حسن استاد 3632 sereshti@ut.ac.ir sereshti@khayam.ut.ac.ir
2 شمیرانی فرزانه استاد 2481 fashemirani@ut.ac.ir  
3 علیزاده طاهر دانشیار 3301 talizadeh@ut.ac.ir talizadeh@khayam.ut.ac.ir
4 فریدبد فرنوش استادیار 3301 faridbodf@ut.ac.ir faridbodf@khayam.ut.ac.ir
5 قاسمی جهانبخش استاد   jahan.ghasemi@ut.ac.ir  
6 گنجعلی محمدرضا استاد 2294 ganjali@ut.ac.ir ganjali@khayam.ut.ac.ir
7 نوروزی پرویز استاد 2294 pnorouzi@ut.ac.ir norouzi@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی فیزیک  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 به نژاد حسن استاد 3639 h.behnejad@ut.ac.ir behnejad@khayam.ut.ac.ir
2 حمزه لو مجید استادیار 2625 majhamzehlo@ut.ac.ir mhamzehlo@khayam.ut.ac.ir
3 رهنمای رهسپار سیده فاطمه استادیار   frahsepar@ut.ac.ir f.rahsepar@khayam. ut.ac.ir
4 شایسته علیرضا دانشیار 3706 ashayesteh@ut.ac.ir shayesteh@khayam.ut.ac.ir
5 فروتن معصومه دانشیار 2896 foroutan@ut.ac.ir foroutan@khayam.ut.ac.ir
6 مقاری علی استاد 3307 maghari@ut.ac.ir maghari@khayam.ut.ac.ir
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی کاربردی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 توسلی احمد دانشیار 3643 tavasoli.a@ut.ac.ir tavassoli@khayam.ut.ac.ir
2 رشیدی رنجبر پرویز استاد 2726 parvizrashidi2@ut.ac.ir  
3 سعیدی مجید استادیار 3301 majid.saidi@ut.ac.ir majid.saidi@khayam.ut.ac.ir
4 شاکری علی رضا دانشیار 3301 alireza.shakeri@ut.ac.ir  
5 طاهری علی استادیار 3301 alitaheri@ut.ac.ir  
6 نعمتی خراط غازیانی علی استاد 2499 anemati@ut.ac.ir alnema@khayam.ut.ac.ir
             
   
 
اعضای هیئت علمی بخش شیمی معدنی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 اخباری کامران دانشیار 3734 akhbari.k@ut.ac.ir Akhbari.k@khayam.ut.ac.ir
2 امیری احمد استادیار 2915 ahmadamiri@ut.ac.ir  
3 بدیعی علیرضا استاد 2614 abadiei@ut.ac.ir abadiei@khayam.ut.ac.ir
4 سلیمان نژاد ژانت دانشیار 2613 jsoleimannejad@ut.ac.ir  
5 عباسی علیرضا استاد 8635 a_abbasi@ut.ac.ir aabbasi@khayam.ut.ac.ir
6 نعمتی خراط غازیانی علی استاد 2499 anemati@ut.ac.ir  
 
تلفن­‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌­شود.
 

اعضای هیئت علمی دانشکده فیزیک

اعضای هیئت علمی بخش فیزیک اتمی و مولکولی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 آقامیر سیدمجتبی فرزین استاد 8603 aghamir@ut.ac.ir aghamir@khayam.ut.ac.ir
2 حسنی خسرو استادیار 8630 hassanikh@ut.ac.ir  
3 قربان زاده عطا ملک دانشیار 8624 ghorbanzadeham@ut.ac.ir  
4 کوهیان محمدآبادی عطااله دانشیار 8658 koohian@ut.ac.ir kouhian@khayam.ut.ac.ir
5 نهال ارشمید دانشیار 8639 nahal@ut.ac.ir  
             
             
             
اعضای هیئت علمی بخش فیزیک حالت جامد  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 سپهری نیا رضا استادیار 8617 sepehrinia@ut.ac.ir  
2 سررشته داری فرخ استادیار 8761 f.sarreshtedari@ut.ac.ir  
3 سوالونی هادی استاد 8646 savaloni@ut.ac.ir savaloni@khayam.ut.ac.ir
4 صابری عباس علی دانشیار 8633 ab.saberi@ut.ac.ir  
5 عبدی یاسر دانشیار 8610 y.abdi@ut.ac.ir  
6 محمدی زاده محمدرضا استاد 8611 zadeh@ut.ac.ir  
7 میری میر فائز دانشیار 8659 mirfaez_miri@ut.ac.ir  
8 واعظ علائی سید مهدی دانشیار 8642 smvaez@ut.ac.ir  
             
             
             
اعضای هیئت علمی بخش فیزیک ذرات بنیادی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 ابراهیم نجف آبادی هاجر استادیار 8619 hebrahim@ut.ac.ir  
2 دلدار صدیقه دانشیار 8617 sdeldar@ut.ac.ir sdeldar@khayam.ut.ac.ir
3 شجاعی باغینی علی دانشیار 8643 ashojai@ut.ac.ir  
4 محسنی سجادی حسین دانشیار 8646 mohsenisad@ut.ac.ir  
5 مدرس مجید استاد 8633 mmodares@ut.ac.ir modarres@khayam.ut.ac.ir
             
             
             
اعضای هیئت علمی بخش فیزیک هسته ای  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 بایگان شهریار استاد 8626 bayegan@ut.ac.ir bayegan@khayam.ut.ac.ir
2 مشفق حمیدرضا استاد 8667 hmoshfegh@ut.ac.ir  
3 مهجورشفیعی مسعود دانشیار 8626 mmshafiei@ut.ac.ir  
             
             
             
اعضای هیئت علمی بخش فیزیک گرانش و فیزیک نجومی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 احمدی ناهید دانشیار 8656 nahmadi@ut.ac.ir  
2 شجاعی باغینی فاطمه دانشیار 8628 fshojai@ut.ac.ir  
3 عباسی امیرمسعود دانشیار 3644 amabasi@ut.ac.ir amabasi@khayam.ac.ir
4 نوربالا تفتی مهدیار استادیار 8762 mnoorbala@ut.ac.ir  
5 نوری زنوز محمد استاد 8653 nouri@ut.ac.ir  

 

اعضای هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی

ردیف

نام خانوادگی

نام

رتبه علمی

شماره تماس

پست الکترنیک

1

اسد

صدیقه

استادیار

66413835

asad@ut.ac.ir

2

بزرگ

علی استادیار 66413835 abozorg@ut.ac.ir

3

بخشنده

بهناز

دانشیار

66413835

b.bakhshandeh@ut.ac.ir

4

زینلی

سیروس

استاد

66413835

zeinali@gmail.com

5

سیدجعفری اولیائی نژاد

احسان

دانشیار

66413835

seyedjafari@ut.ac.ir

6

کبیری رنانی

محبوبه

استادیار

66413835

mkabiri@ut.ac.ir

7

مرعشی

سیدامیر

دانشیار

66413835

marashi@ut.ac.ir