سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 کنفرانس بین المللی تریگر - آبان 1397 ورودی پردیس علوم - خرداد 1397 مراسم روز معلم در پردیس علوم - اردیبهشت 1397 پردیس علوم
آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه زیست شناسی موزه جانورشناسی هرباریوم آزمایشگاه سنگ شناسی موزه سنگ شناسی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک آزمایشگاه فیزیک گروه بیوتکنولوژی آزمایشگاه بیوتکنولوژی آزمایشگاه زیست شناسی دانشکده زیست شناسی موزه جانورشناسی