پیمایش پیمایش

رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی ریاضی، آمار علوم کامپیوتر رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی ریاضی، آمار علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

             
ریاضی محض کارشناسی ارشد و دکتری

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد و دکتری
علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد و دکتری
آمار کارشناسی ارشد و دکتری

 

رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی زمین شناسی رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی زمین شناسی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

             
پترولوژی کارشناسی ارشد و دکتری

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

کارشناسی ارشد و دکتری
چینه نگاری و فسیل شناسی کارشناسی ارشد و دکتری
زمین شناسی مهندسی کارشناسی ارشد و دکتری
زمین شناسی اقتصادی کارشناسی ارشد
زمین شناسی نفت کارشناسی ارشد
 

رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی زیست شناسی رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی زیست شناسی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

             
زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد و دکتری

علوم جانوری - زیست شناسی سلولی و تکوین

کارشناسی ارشد و دکتری
علوم جانوری - فیزیولوژی کارشناسی ارشد و دکتری
علوم جانوری - بیوسیستماتیک کارشناسی ارشد و دکتری
علوم گیاهی - فیزیولوژی کارشناسی ارشد و دکتری
علوم گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی کارشناسی ارشد و دکتری
زیست شناسی دریا - جانوران دریا کارشناسی ارشد
میکروبیولوژی کارشناسی ارشد و دکتری
زیست فن آوری میکروبی کارشناسی ارشد و دکتری
ژنتیک کارشناسی ارشد
 

رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

شیمی آلی کارشناسی ارشد و دکتری

شیمی پلیمر

کارشناسی ارشد و دکتری
شیمی تجزیه کارشناسی ارشد و دکتری
شیمی فیزیک کارشناسی ارشد و دکتری
شیمی کاربردی کارشناسی ارشد و دکتری
شیمی معدنی کارشناسی ارشد و دکتری
نانوشیمی کارشناسی ارشد
 

رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی فیزیک رشته های مقطع تحصیلات تکمیلی فیزیک

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

فیزیک - حالت جامد کارشناسی ارشد و دکتری

فیزیک اتمی و مولکولی

کارشناسی ارشد و دکتری
فیزیک هسته ای کارشناسی ارشد و دکتری
فیزیک ذرات بنیادی کارشناسی ارشد و دکتری
گرانش و فیزیک نجومی کارشناسی ارشد و دکتری