اطلاعیه های آموزشی و دانشجویی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

خلاصه ای از مقررات آموزشی دانشگاه تهران

خلاصه ای از مقررات آموزشی دانشگاه تهران


خلاصه ای از مقررات آموزشی دانشگاه تهران

 مقطع کارشناسی

نام نویسی: پذیرفته‌ شدگان‌ آزمون‌ ورودی‌، موظفند در               مهلت­هایی‌ که‌ توسط دانشگاه‌ اعلام ‌می‌شود، برای‌ نام‌ نویسی‌ و انتخاب‌ واحد مراجعه‌ نمایند. عدم‌ مراجعه‌ برای‌ نام‌ نویسی‌ در نخستین‌ نیمسال‌ تحصیلی‌ پس‌ از اعلام‌ نتایج‌ آزمون‌، انصراف‌ از تحصیل‌ تلقی‌ خواهد شد. همچنین دانشجو موظف‌ است‌ در هر نیمسال‌، در زمانی‌ که‌ دانشگاه‌ اعلام‌ می­کند، برای‌ ادامه‌ تحصیل‌ و انتخاب‌ واحد به‌ اداره‌ آموزش‌ مراجعه‌ کند. عدم مراجعه دانشجو برای‌ نام‌ نویسی‌ بدون‌ اطلاع‌ و عذر موجه‌، در یک‌ نیمسال‌، به‌ منزله‌ انصراف‌ از تحصیل‌ است‌.

طول دوره تحصیل و تعداد واحدها: حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره  کارشناسی پیوسته 10 نیمسال و تعداد واحدهای‌ درسی‌ لازم‌  برای‌ گذراندن‌ دوره‌‌ کارشناسی‌ پیوسته‌ غیر از رشته‌های‌ فنی‌ و مهندسی:‌ 130 تا 136 واحد است. هر دانشجو می‌تواند در هر نیمسال‌ تحصیلی‌ حداقل‌ 14 و حداکثر 20 واحد درسی‌ را انتخاب‌ کند و تعداد واحدهای‌ انتخابی‌ در دوره‌ تابستانی‌ حداکثر 6 واحد درسی‌ است‌.

حضور در جلسات‌ درس‌ و امتحان: حضور دانشجو در تمام‌ جلسات‌ مربوط به‌ هر درس‌ الزامی‌ است‌ و ساعات‌ غیبت‌ دانشجو در هر درس‌ نباید از 16/ 3 مجموع‌ ساعات‌ آن‌ درس‌ تجاوز کند، در غیر این‌ صورت‌ نمره‌ دانشجو در آن‌ درس‌ 5/0 محسوب‌ می‌شود. غیبت‌ در جلسات‌ دو هفته‌ اول‌ هر درس‌ به‌ دلیل‌ حذف‌ و اضافه‌ یا به‌ هر دلیل‌ دیگر مجاز نیست‌ و در صورت‌ پیشامد جزو  16/3  غیبت مجاز دانشجو محسوب‌ می‌شود.

دانشجو موظف است در پایان هر نیمسال در امتحان دروس انتخابی شرکت کند،  غیبت‌ غیر موجه‌ در امتحان‌ هر درس‌ به‌ منزله‌ گرفتن‌ نمره‌ صفر در امتحان‌ آن‌ درس‌ است‌ و غیبت‌ موجه‌ در امتحان‌ هر درس‌ موجب‌ حذف‌ آن‌ درس‌ می‌گردد. دانشجویی که به علت بیماری در جلسه امتحان درس یا دروس انتخابی خود غیبت می­نماید،‌ لازم است حداکثر تا 48 ساعت پس از برگزاری امتحان گواهی و مدارک بیماری خود را به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند، در غیر این صورت مدارک بیماری وی قابل رسیدگی و طرح در کمیسیون پزشکی دانشگاه نمی باشد.

 

حذف و اضافه: دانشجو می‌تواند در هر نیمسال‌ تحصیلی‌، فقط در مهلتی‌ کمتر از دو هفته‌ پس‌ از شروع‌ نیمسال‌ تحصیلی‌ حداکثر دو درس‌ دیگر انتخاب‌ یا دو درس‌ انتخابی‌ خود را حذف‌ یا دو درس‌ انتخابی‌ خود را با دو درس‌ دیگر جابجا ‌نماید مشروط بر آنکه‌ تعداد واحدهای‌ انتخابی‌ وی‌ از حد مقرر‌ تجاوز نکند.

حذف اضطراری: در صورت‌ اضطرار، دانشجو می‌تواند تا 5 هفته‌ مانده‌ به‌ پایان نیمسال‌ تحصیلی‌ فقط یکی‌ از درس­های ‌نظری‌ خود را با تائید گروه‌ آموزشی‌ مربوط حذف‌ کند، مشروط بر آنکه‌ اولاً غیبت‌ دانشجو در آن‌ درس‌ بیش‌از 16/3 مجموع‌ ساعات‌ آن‌ درس‌ نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای‌ باقیمانده‌ وی‌ از 14 واحد کمتر نشود.

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو: معیار ارزیابی‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانشجو نمره‌ درس‌ است‌ و نمرات‌ دانشجو در هر درس‌ به‌ صورت‌ عددی‌ بین‌ صفر تا بیست‌ تعیین‌ می‌شود و حداقل‌ نمره‌ قبولی‌ در هر درس‌ 10 است‌.

میانگین نمرات و ترم مشروطی: در پایان‌ هر نیمسال‌ تحصیلی‌، میانگین‌ نمرات‌ دانشجو در آن‌ نیمسال‌ و میانگین‌ کل‌ نمرات‌ او تا پایان‌ آن‌ نیمسال‌ و در پایان‌ دوره‌ تحصیلی‌، میانگین‌ کل‌ نمرات‌ دانشجو محاسبه‌ و در کارنامه‌ وی‌ ثبت‌ می‌شود. میانگین‌ نمرات‌ دانشجو در هیچ‌ نیمسال‌ تحصیلی‌ نباید کمتر از 12 باشد، در غیر این‌ صورت‌ نام‌ نویسی‌ دانشجو در نیمسال‌ بعد، به‌ صورت‌ مشروط خواهد بود. دانشجویی‌ که‌ به‌ صورت‌ مشروط نام‌ نویسی‌ می‌کند، جز در آخرین‌ نیمسال‌ تحصیلی‌ حق‌ انتخاب‌ بیش‌ از 14 واحد درسی‌ در آن‌ نیمسال‌ را ندارد و در صورتی که‌ میانگین‌ نمرات‌ دانشجو در دوره‌های‌ کارشناسی‌  پیوسته‌ در 3‌ نیمسال‌ متوالی‌ یا متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله‌ای‌ که‌ باشد از ادامه‌ تحصیل‌ محروم‌ می‌شود.

 

مرخصی‌ تحصیلی‌: دانشجو می‌تواند در در‌دوره‌ کارشناسی پیوسته‌ پس از تسلیم درخواست مرخصی خود حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال، دو نیمسال متوالی‌ یامتناوب‌ از مرخصی‌ تحصیلی‌ استفاده‌ کند. مدت‌ مرخصی‌ تحصیلی‌ ، جزو حداکثر مدت‌ مجاز تحصیل‌ دانشجو در هر دوره‌ محسوب‌ می‌شود.

انصراف‌ از تحصیل: دانشجویی‌ که‌ بخواهد از تحصیل‌ منصرف‌ شود، باید ضمن انجام الزامی کلیه تعهدات دوران تحصیل، درخواست‌ انصراف‌ خود را شخصا به ‌اداره‌ آموزش‌ دانشگاه‌ تسلیم‌ نماید. این‌ دانشجو مجاز است‌ فقط برای‌ یک‌ بار در فاصله‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ درخواست‌، تقاضای‌ انصراف‌ خود را پس‌ بگیرد. پس‌ از انقضای‌ این‌ مهلت‌، حکم‌ انصراف‌ از تحصیل‌ وی‌ صادر می‌شود و دانشجو پس‌ از آن‌ حق‌ ادامه‌ تحصیل‌ در آن‌ دوره‌ را ندارد. همچنین ترک‌ تحصیل‌ بدون‌ کسب‌ اجازه‌ از دانشگاه‌ محل‌ تحصیل‌، انصراف‌ از تحصیل‌ محسوب‌ می‌شود و دانشجوی‌ منصرف‌ از تحصیل‌ نیز حق‌ ادامه‌ تحصیل‌ ندارد.

انتقال: انتقال‌ به‌ معنی‌ تغییر محل‌ تحصیل‌ دانشجو از یک‌ دانشگاه‌ به‌ دانشگاه‌ دیگر در همان‌ رشته‌ و در همان‌ مقطع‌ آموزشی‌ است‌.  انتقال‌ دانشجو به‌ هر یک‌ از دانشگاه­های‌ تهران‌ جز در موارد خاص ممنوع‌ است‌. همچنین انتقال از دوره­های شبانه به روزانه، از دانشگاه پیام نور به دانشگاه­های حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاه­های غیر دولتی به دانشگاه­های دولتی ممنوع است، ولی انتقال به عکس آن، با موافقت مبدا و مقصد، بلامانع است.

انتقال دانشجو از دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی تهران به شهرستان­ها و از شهرستان­ها به یکدیگر،‌ در یک رشته و در یک مقطع­، به شرط موافقت دانشگاه­های مبدا و مقصد، بلامانع است  و زمان ارائه درخواست و تکمیل فرم برای دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه تهران برای نیمسال دوم : 15/8/ الی 15/9/ و برای نیمسال اول : 15/2/ الی تا 15/3/ در هر سال تحصیلی می­باشد. انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هرمقطع فقط یکبار مجاز است.

دانشجوی میهمان: میهمان‌ شدن‌ دانشجو در یک‌ دانشگاه‌ علاوه بر ثبت نام در سامانه وزارت علوم در موعد مقرر و اخذ مجوز دانشگاه­های مبدا و مقصد، مشروط بر این‌ است‌ که‌ دانشجو حداقل‌ یک‌ نیمسال ‌تحصیلی‌ خود را در دانشگاه‌ مبدا گذرانده‌ باشد و زمان آن با زمان تعیین شده برای انتقال دایم یکسان است.  هر دانشجو در هر رشته‌ می‌تواند حداکثر دو نیمسال‌ در دوره‌کارشناسی‌ در یک‌ دانشگاه‌ به‌ طور تمام‌ وقت‌ به‌ صورت‌ مهمان‌ تحصیل‌ کند. در هر حال‌ نباید تعداد دروسی‌ را که‌ دانشجو به ‌صورت‌ میهمان‌ در یک  یا چند  دانشگاه‌گذرانده ‌است‌، از40% کل‌ واحدهای‌ هر دوره‌ تجاوز کند.

تغییر رشته: دانشجو در طول‌ دوران‌ تحصیل‌ در مقطع‌  کارشناسی‌ می‌تواند با داشتن‌ شرایط زیر و موافقت‌ گروه‌ آموزشی‌ ذیربط از یک‌ رشته‌ به‌ رشتة‌ دیگر در یک‌ گروه‌ آزمایشی‌  و همان‌ دانشگاه‌ تغییر رشته‌ دهد:

1) ادامه‌ تحصیل‌ متقاضی‌ در رشته‌ قبلی‌ از نظر مقررات‌ آموزشی‌ بلامانع‌ باشد.

2) حداقل‌ 6 /1  و حداکثر 3 /2  واحدهای‌ دوره‌ را گذرانده ‌باشد.

3) نمره‌ آزمون‌ ورودی‌ متقاضی‌ از نمره‌ آزمون‌ پائین‌ ترین‌ فرد پذیرفته‌ شده‌ در سهمیه‌ و رشته‌ مورد تقاضا در همان‌ سال‌ کمتر نباشد.

4) با توجه‌ به‌ حداکثر مدت‌ مجاز تحصیل‌، امکان‌ گذراندن‌ واحدهای‌ درسی‌ مورد نیاز در رشته‌ جدید را داشته‌ باشد. (زمان ارایه درخواست با زمان تعیین شده برای انتقال و میهمان یکسان است.)

فراغت از تحصیل: دانشجویی‌ که‌ کلیه‌ واحدهای‌ درسی‌ دوره کارشناسی ‌پیوسته‌ را طبق‌ برنامه‌ مصوب‌  شورای آموزشی دانشگاه تهران و بر اساس‌ مقررات‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ‌ با موفقیت‌ گذرانده‌ باشد، فارغ‌التحصیل‌ آن‌ دوره‌ شناخته‌ می‌شود در حالیکه میانگین‌ کل‌ نمرات‌ دانشجویان‌ در پایان‌ دوره‌ تحصیل‌، باید حداقل‌ 12 باشد.

« حفظ و نگهداری کارت دانشجویی الزامی است و در صورت مفقود شدن کارت، دانشجو باید مراتب را سریعاً به اداره آموزش دانشکده یا پردیس علوم اعلام نماید.»