معرفی و راهنمای دوره کهاد

پیوند و هم افزایی روزافزون زمینههای مختلف علوم و فناوری از یکسو و رشد پژوهشهای بین رشته ای از سوی دیگر، این نیاز را برای دانشجویان ایجاد کرده است که علاوه بر فراگیری عمیق یک رشته تخصصی، از مبانی و فنون رشته های تحصیلی دیگر نیز آگاهی داشته باشند.

ایجاد این امکان که دانشجویان علاوه بر تحصیل در رشته اصلی، دروسی منتخب از یک رشته دیگر را نیز فراگیرند، باعث گسترش بازار کار داخلی و خارجی برای دانش آموختگان این دوره تحصیلی ویژه می شود.

باتوجه به ظرفیت  دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه جامع، تنوع و گستردگی رشته ها و دروس قابل ارائه، اجرای این دوره ها میتواند تاثیر  به سزایی در توانمندسازی دانش آموختگان این دانشگاه در ایجاد محیط های کسب و کار، کارآفرینی و پاسخگویی به  نیازهای تخصصی جامعه داشته باشد.

دریافت فایل معرفی دوره کهاد