رده بندی داده ها با استفاده از نامساوی های قدرمطلقی و روش های بهینه سازی / تهمینه سادات میرخانی

رده بندی داده ها با استفاده از نامساوی های قدرمطلقی و روش های بهینه سازی / تهمینه سادات میرخانی


آدرس کوتاه :