آغاز ثبت نام وام‌های دانشجویی

آغاز ثبت نام وام‌های دانشجویی


دانشجویان گرامی می‌توانند طبق جدول زمانبندی ذیل در دو سامانه گلستان و صندوق رفاه دانشجویان به آدرس https://swf.ir/ (پورتال دانشجویی) درخواست وام خود را ثبت نمایند.

توجه:

۱- حتماً همزمان در دو سامانه درخواست خود را ثبت نمایید.

۲- به علت تغییر بخشنامه وام حتماً قبل از ثبت آن بخشنامه جدید را مطالعه فرمائید.

آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی (شهریور 1399)

 

ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی وام در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول 1400-1399

ﻧﻮع وام

زﻣﺎن ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ وام در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن

زﻣﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی وام ﺑﺮای داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺿﺮوری،

 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﯾﮋه دﮐﺘﺮی (از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق)، ﺷﻬﺮﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻮی

از تاریخ 1399/8/18 ﻟﻐﺎﯾﺖ 1399/9/10

از ﺗﺎرﯾﺦ 1399/8/18 ﻟﻐﺎﯾﺖ 1399/9/11

مسکن و تحصیلی ویژه دکتری (بانک توسعه تعاون)

از تاریخ 1399/8/18 ﻟﻐﺎﯾﺖ 1399/10/13

 از ﺗﺎرﯾﺦ 1399/8/18 ﻟﻐﺎﯾﺖ 1399/10/15


 

 

 

آدرس کوتاه :