برنامه هفتگی نیمسال اول 96-95 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

برنامه هفتگی نیمسال اول 96-95 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر


برنامه هفتگی نیمسال اول  96-95 مقطع  کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

 

8-10

کلاس

10-12

کلاس

13-15

کلاس

15-17

کلاس

شنبه

 

 

نظریه علوم کامپیوتر

مجتهدی

6103348

106

آنالیز ریاضی

رضاوند

6103718

224

 

 

 

 

استنباط آماری1

پارسیان

6103722

224

آنالیز حقیقی1

شیرازی

6103089

300

 

 

 

 

 

 

 

 

آنالیز حقیقی2

اسدی

6103090

300

منطق وجهی

علیزاده

6103834

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

نظریه الگوریتم پیشرفته

تابش

6103347

109

هوش مصنوعی پیشرفته

باباعلی

6103750

224

پردازش تصویر

ساجدی

6103893

224

آنالیز عددی پیشرفته

حسینی

6103099

300

نظریه احتمال(1)

پزشک

6103812

224

آمار زمین شناسیی

افتخاری

6105007

109

دستگاههای دینامیکی پیشرفته

رکنی

6103906

106

جبر جابجایی ترکیبیاتی

فخاری

6103837

106

تحقیق در عملیات پیشرفته

سلیمانی

6103149

300

جبرپیشرفته

درفشه

6103184

300

خم های بیضوی

قادر مرزی

زارع نهندی

6103895

300

 

 

 

 

توپولوژی جبری1

زارع

6103171

106

هندسه جبری1

زارع نهندی

6103507

106

استنباط تحلیل داده های طولی

افتخاری

6103775

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه کاتگوری

عامری

6103715

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

نظریه علوم کامپیوتر

مجتهدی

6103348

106

آنالیز ریاضی

رضاوند

6103718

224

 

 

 

 

استنباط آماری1

پارسیان

6103722

224

آنالیز حقیقی1

شیرازی

6103089

300

 

 

 

 

 

 

 

 

آنالیز حقیقی2

اسدی

6103090

300

منطق وجهی

علیزاده

6103834

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

نظریه الگوریتم پیشرفته

تابش

6103347

109

هوش مصنوعی پیشرفته

باباعلی

6103750

224

پردازش تصویر

ساجدی

6103893

224

آنالیز عددی پیشرفته

حسینی

6103099

300

نظریه احتمال(1)

پزشک

6103812

224

آمار زمین شناسی

افتخاری

6105007

109

دستگاههای دینامیکی پیشرفته

رکنی

6103906

106

جبر جابجایی ترکیبیاتی

فخاری

6103837

106

تحقیق در عملیات پیشرفته

سلیمانی

6103149

300

جبرپیشرفته

درفشه

6103184

300

خم های بیضوی

قادر مرزی

زارع  نهندی

6103895

300

 

 

 

 

توپولوژی جبری1

زارع

6103171

106

هندسه جبری1

زارع نهندی

6103507

106

استباط تحلیل داده های طولی

افتخاری

6103775

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه کاتگوری

عامری

6103715

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :