تهیه و بررسی غشاهای نانوکامپوزیتی پلیوینیلیدنفلوئوراید/اکسید گرافن اصلاح شده / دانشجو : اکرم رحیمی

تهیه و بررسی غشاهای نانوکامپوزیتی پلیوینیلیدنفلوئوراید/اکسید گرافن اصلاح شده / دانشجو : اکرم رحیمی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: تهیه و بررسی غشاهای نانوکامپوزیتی پلیوینیلیدنفلوئوراید/اکسید گرافن اصلاح شده

دانشجو : اکرم رحیمی

رشته: نانوشیمی/نانوپلیمر
استاد راهنما: دکتر حسین مهدوی

زمان: چهارشنبه 1397/10/12 ساعت 13
مکان: دانشکده شیمی کلاس 24

چکیده:

چسبندگی آلایندهها روی سطح غشای پلیمری یک چالش بزرگ عملیاتی در فرآیندهای تصفیه آب است، بنابراین
نیاز مهمی به معرفی رویکردهای جدید با هدف دستیابی به عملکرد بالای ضدگرفتگی غشایی وجود دارد. در این
رساله، یک روش موثر برای معرفی گرافن اکسید عاملدار با زنجیرهای پلیمری یون دوقطبی و زنجیرهای دندریمر
پلیآمیدوآمین بعنوان افزودنی ضدگرفتگی به غشاهای نانوکامپوزیتی نامتقارن و غشای نانوکامپوزیتی لایه نازک در
راستای محدود کردن گرفتگی غشاهای پلیمری بکار گرفته شد.

آدرس کوتاه :