دوره کهاد رشته علوم گیاهی

دوره کهاد رشته علوم گیاهی


دوره کهاد رشته زیست شناسی گیاهی (610427)
پردیس علوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

حالت درس

1

‌مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

3

غیراجباری

2

آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی

1

غیراجباری

3

بیوشیمی ساختار

3

غیراجباری

4

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

1

غیراجباری

5

بیوشیمی متابولیسم

3

غیراجباری

6

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

1

غیراجباری

7

ژنتیک پایه

3

غیراجباری

8

آزمایشگاه ژنتیک پایه

1

غیراجباری

9

ژنتیک مولکولی

3

غیراجباری

10

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

1

غیراجباری

11

مبانی زیست شناسی تکوینی

3

غیراجباری

12

تکامل

3

غیراجباری

13

اکولوژی عمومی

3

غیراجباری

14

سیستماتیک گیاهی 1

2

غیراجباری

15

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1

1

غیراجباری

16

سیستماتیک گیاهی 2

2

غیراجباری

17

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2

1

غیراجباری

18

سیستماتیک گیاهی 3

2

غیراجباری

19

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 3

1

غیراجباری

20

فیزیولوژی گیاهی 1 (تغذیه و جذب)

2

غیراجباری

21

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1

1

غیراجباری

22

فیزیولوژی گیاهی 2 (فتوسنتز و تنفس)

2

غیراجباری

23

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2

1

غیراجباری

24

فیزیولوژی گیاهی 3 (رشد و نمو و تنظیم کننده های رشد)

2

غیراجباری

25

اکولوژی گیاهی

2

غیراجباری

26

آزمایشگاه اکولوژی گیاهی

1

غیراجباری

27

زیست شناسی تکوینی گیاهی

2

غیراجباری

28

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

3

غیراجباری

29

آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهی

1

غیراجباری

       

حداکثر واحد قابل اخذ: 24 واحد


 
آدرس کوتاه :