ساخت الکترودهای نانوکامپوزیتی حاوی نانوذرات پلیمری قالب دار شده و کاربرد آنها در اندازه گیری یونها و مولکولهای دارای اهمیت نظیر (سریم، تریمیپرامین، تیامین و متامفتامین) با استفاده از تکنیک های ولتامتری و ولتامتری تبدیل فوریۀ سریع / مائده آخوندیان

ساخت الکترودهای نانوکامپوزیتی حاوی نانوذرات پلیمری قالب دار شده و کاربرد آنها در اندازه گیری یونها و مولکولهای دارای اهمیت نظیر (سریم، تریمیپرامین، تیامین و متامفتامین) با استفاده از تکنیک های ولتامتری و ولتامتری تبدیل فوریۀ سریع / مائده آخوندیان


آگهی دفاع از رساله دکتری
دانشکده شیمی

عنوان:
ساخت الکترودهای نانوکامپوزیتی حاوی نانوذرات پلیمری قالب دار شده و کاربرد آنها در اندازه گیری یونها و مولکولهای دارای اهمیت نظیر (سریم، تریمیپرامین، تیامین و متامفتامین) با استفاده از تکنیک های ولتامتری و ولتامتری تبدیل فوریۀ سریع
نام دانشجو : مائده آخوندیان
رشته:  شیمی - الکتروشیمی
نام استاد راهنما : دکتر طاهر علیزاده – دکتر محمدرضا گنجعلی

زمان :  شنبه 1396/9/4 ساعت 13
مکان : دانشکدۀ شیمی – کلاس 110

چکیده:
در این رساله، به طراحی و ساخت الکترودهای نانوکامپوزیتی خمیر کربن بر پایۀ پلیمرهای قالب زنی شده برای اندازه گیری سریم، تریمیپرامین، تیامین و متامفتامین با روش های ولتامتری و ولتامتری تبدیل فوریۀ سریع پرداخته شده است. بدین منظور در بخش اول پلیمرهای قالب زنی شده برای هریک از آنالیت های نامبرده تهیه شد و سپس از این پلیمرها به منظور اصلاح ساختار کامپوزیت در الکترود خمیر کربنی استفاده شده است. سنتزها با روش پلیمریزاسیون رسوبی با استفاده از مونومرهای متاکریلیک اسید، استایرن، وینیل پیریدین، دی وینیل بنزن و اتیلن گلیکول دی متاکریلات و در حضور آغازگر رادیکالی انجام گرفته است. حسگرهای تهیه شده برای هریک از آنالیت های نامبرده، نخستین حسگر ولتامتری گزارش شده برای آنها بر پایۀ پلیمرهای قالب زنی شده می باشند که با مشخصات حسگری قابل قبول از جمله حد تشخیص های پایین، گسترۀ خطی وسیع و گزینشگری مناسب قادر به اندازه گیری هریک از آنالیت های مورد بررسی در نمونه های حقیقی و زیستی بوده است. در این تحقیق برای اندازه گیری ولتامتری ترکیب تیامین با الکترواکتیویته ضعیف، یک مکانیسم جدید از زیرگروه مکانیسم اثر دروازه ارائه شده است. همچنین روشهای ولتامتری با برنامۀ پتانسیلی بهبود یافته و اعمال تبدیل فوریۀ سریع برای اندازه گیری متامفتامین (با الکترواکتیویته ضعیف) به کار گیری شده است.


 

آدرس کوتاه :