شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنش‌های ایزوتوپی در حضور میدان الکتریکی و محاسبه رفتار کوانتومکانیکی آنها با استفاده از معادلات فادیوف / دانشجو: محمدابراهیم ایزدی

شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنش‌های ایزوتوپی در حضور میدان الکتریکی و محاسبه رفتار کوانتومکانیکی آنها با استفاده از معادلات فادیوف / دانشجو: محمدابراهیم ایزدی


 
آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمیعنوان:  شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنش‌های ایزوتوپی در حضور میدان الکتریکی و محاسبه رفتار کوانتومکانیکی آنها با استفاده از معادلات فادیوف


دانشجو: محمدابراهیم ایزدی

استاد راهنما: دکتر علی مقاری

زمان: سه شنبه 1399/12/26 ساعت: 14

لینک جلسه دفاع: https://www.skyroom.online/ch/sci-ut/defa 

آدرس کوتاه :