عامل دار کردن پیوند کربن– هیدروژن در ترکیباتی نظیر آزوبنزن ها با استفاده از کاتالیست های فلزات واسطه / دانشجو: سپیده بهرامی‌نسب

عامل دار کردن پیوند کربن– هیدروژن در ترکیباتی نظیر آزوبنزن ها با استفاده از کاتالیست های فلزات واسطه / دانشجو: سپیده بهرامی‌نسب


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: عامل دار کردن پیوند کربن– هیدروژن در ترکیباتی نظیر آزوبنزن ها با استفاده از کاتالیست های فلزات واسطه

دانشجو: سپیده بهرامی‌نسب
رشته:  شیمی آلی

استاد راهنما: دکتر ابراهیم کیان مهر

زمان: چهارشنبه 1398/07/03
مکان: اتاق سمینار

چکیده
:
در بخش اول رساله، واکنش نیترودارکردن انواع آنیلیدها  با استفاده از سدیم نیتریت در مجاورت کاتالیزور نقره نیتریت به منظور سنتز مشتقات 2-نیترو آنیلیدها ارائه شده است. در بخش دوم رساله، آسیلوکسی دارکردن مکان گزین آزوبنزن‌ها بوسیله کربوکسیلیک اسیدها به صورت کاتالیز شده با روتنیم از طریق فعالسازی پیوند کربن-هیدروژن ارائه شده است. در بخش سوم رساله، واکنش جدید آلکن دار کردن بنزاکسازین ها به صورت مکان گزین، از طریق فعالسازی پیوند کربن-هیدروژن و کاتالیز شده با روتنیم معرفی و ارائه شده است. در بخش پایانی رساله، روش جدیدی جهت سنتز بنزآمیدها با استفاده از آزوبنزن ها و آریل یدیدها در حضور نیکل به عنوان یک کاتالیزگر مقرون به صرفه ارائه شده است.

آدرس کوتاه :