- دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۹
ردیف خانم / آقا نام خانوادگی واحد سازمانی تلفن
1 خانم ابیات دانشکده شیمی 61113647
2 آقای احدی آموزش 61112562
3 خانم احمدقشلاقی امور دانشجویی 66415475
4 خانم احمدی سخا دانشکده زیست شناسی 61112492
5 آقای اخوت دانشکده زیست شناسی 61113321
6 خانم اردوخانی آموزش  61112721 - 66415712
7 خانم استوار اسفندآبادی دانشکده زیست شناسی 61113560
8 آقای اسدی حسابداری پردیس 66491621 - 61113631
9 خانم اسلامی کتابخانه  61118613
10 آقای اظهری کادیجانی دانشکده فیزیک  61118764 - 61118625
11 خانم افشاری آذر دانشکده شیمی  61112628
12 خانم الهی دانشکده زمین شناسی 61113305
13 خانم امیرآتشانی امور اداری پردیس 66412184 - 61112721
14 آقای ایوبی دانشکده فیزیک  61118665
15 خانم آقامحمدی دانشکده شیمی 61113707
16 آقای آیرملو روابط عمومی 66412556
17 خانم باانصاف چایجان دانشکده زمین شناسی 61112717
18 آقای بابائی امور دانشجویی 66415036
19 خانم باقرشاهی انفورماتیک  61112880
20 خانم باقری کتابخانه  61113633
21 آقای بختیاری کتابخانه  61112627
22 خانم بخشی انفورماتیک  61113657
23 خانم برازش امور دانشجویی 61112468 - 66412184 
24 خانم بیاتی دانشکده زمین شناسی 61112623 - 66491623
25 خانم پاکزادمنش امور دانشجویی 66415475
26 خانم پوراحمد کتابخانه  61113635
27 آقای پوشش دوست امور دانشجویی 61113328
28 آقای جعفری پشتیبانی 61113227
29 خانم جعفری کتابخانه  61112616
30 خانم جعفری سرخه ریز بیوتکنولوژی  66491622-66413835
31 خانم جلال زاده چیمه امور اداری پردیس 66406127 - 61112724
32 آقای حسن پور هاوسیتی آموزش 61112562
33 خانم حسین نژاد پردیس علوم 61112797
34 خانم حسینی دانشکده شیمی 61113301
35 خانم حسینی سمنانی دانشکده شیمی 61113707
36 خانم حیدری دانشکده زیست شناسی 61113390
37 خانم خالصی انفورماتیک  61113656
38 آقای خلیل نژاد کتابخانه  61112616
39 خانم خواجه ئیان آموزش 61112498
40 خانم خونساری زاده دانشکده فیزیک  61118770
41 خانم دلفی دانشکده زیست شناسی 61112460
42 آقای دیلمی معزی انفورماتیک  61112475
43 آقای غلامرضا ذوالفقارزاده امور مالی  61112466
44 آقای ربیعی پشتیبانی  61113630 - 66972073
45 آقای رضازاده بلوری دانشکده زمین شناسی 61112906
46 آقای رضائی دانشکده زیست شناسی 61113732
47 خانم رهنما دانشکده فیزیک  61118746
48 خانم زارعی پژوهشی و بین الملل 61112797
49 آقای زحمتکش کناری آموزش 61112562
50 خانم ساعتی آموزش 61113705
51 خانم سبحانی آموزش 61112498
52 آقای سبزواری دانشکده زیست شناسی 61113732
53 خانم سلطان ویس آموزش 66415907
54 خانم سلیمانی دانشکده زیست شناسی 61113560
55 خانم شجاعت الحسینی دانشکده فیزیک  61118620
56 خانم شجاعی دانشکده فیزیک  61118618
58 خانم شفیعی دانشکده فیزیک  61118649
59 خانم شکوی سعیدیان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61113649
60 آقای شمشیری دبیرخانه  61112464
61 خانم شیخی معاونت اداری مالی 61112619
62 آقای صالحی دانشکده زیست شناسی 61112701
63 خانم صمدی دانشکده شیمی 61113300
64 خانم طاهری دانشکده شیمی 61113300
65 خانم طایفه بیوتکنولوژی 66413835 - 66491622
66 آقای عباس روح اللهی دانشکده زیست شناسی 61113560
67 آقای عبودی اوغول بیگ دبیرخانه  61112464
68 خانم عرب سلمانی دانشکده زیست شناسی 61113321
69 خانم عربلوئی ثانی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 61112492
70 خانم عربی شیرازی حسابداری پردیس 61112465
71 خانم عزیزی حسابداری فیزیک 61118655
72 خانم عسگری دانشکده شیمی 61113300
73 خانم ابراهیمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61112295 - 66412178
74 خانم علیزاده زیده سرائی پردیس علوم 66495292 - 61112462
75 خانم علیمردانی روابط عمومی 66412556
76 آقای عموزادمهدیرجی دانشکده فیزیک  61118657
77 خانم عندلیب دانشکده زیست شناسی 61113560
78 خانم فتوحی چاهوکی دانشکده شیمی 61113647
79 آقای فرجی اوغانی دانشکده فیزیک  61113304
80 خانم فرزانه پردیس علوم 61112461 - 66403672
81 خانم فرهادی حسابداری پردیس 61112465
82 خانم فضیلی دانشکده زیست شناسی 61113390
83 خانم فلاحی دانشکده فیزیک  61118770
84 خانم فهیمی دانشکده فیزیک  61118613
85 خانم فیض جباریان دفتر دانشکده زیست شناسی 61113314
86 خانم قدرتی پژوهشی  61112797
87 خانم قدیری معصوم پژوهشی  61112797
88 خانم قدیم خانی دانشکده شیمی 61113707
89 خانم قربانی پردیس علوم 61113641-  66492973
90 آقای قلی پور امور دانشجو 61112562
91 خانم کفاشی دانشکده شیمی 61112628
92 خانم گلجانی امور دانشجویی 61113328
93 آقای لفطه کتابخانه  61112616
94 خانم متین سرشتی کتابخانه  61112467
95 خانم محمدی دانشکده شیمی 61112628
96 خانم مستعدی دانشکده شیمی  61113640
97 آقای مسعودی امور دانشجویی 61113328
98 خانم معافی امور اداری پردیس 61113705
99 خانم مغربی سینکی کتابخانه  61113635
100 خانم ملک حسین پور کتابخانه  61113634
101 خانم ملکوتی نژاد بیوتکنولوژی 61113561
102 خانم مهدی زاده نودهی امور دانشجویی 66413346
103 آقای موسوی عینه ورزانی حسابداری 61112465
104 خانم میرافضل دانشکده فیزیک  61118770
105 خانم مینائی دانشکده زیست شناسی 61113390
106 خانم ناخدا کتابخانه  61113634
107 خانم نبی زاده تویسرکانی دانشکده زمین شناسی 61113305
108 خانم نجومی دانشکده شیمی 61113640
109 آقای نیک بخت دانشکده فیزیک  61118604
110 خانم مریم هاشمی دانشکده زیست شناسی 61113314
111 آقای هاشمی دوگاهه دانشکده زمین شناسی 61112619
112 خانم آمنه هاشمی سعیدآقائی دفتر دانش آموختگان 61112797
113 آقای یزدی دبیرخانه  61112464
114 آقای یوسفی انفورماتیک  61112880