- پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

 

ردیف خانم / آقا نام خانوادگی واحد سازمانی تلفن
1 خانم ابراهیمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61112295 - 66412178
2 خانم ابیات دانشکده شیمی 61113647
3 آقای احدی آموزش 61112562
4 خانم احمدقشلاقی امور دانشجویی 66415475
5 خانم احمدی سخا دانشکده زیست شناسی 61112492
6 آقای اخوت دانشکده زیست شناسی 61113321
7 خانم اردوخانی آموزش  61112721 - 66415712
8 خانم استوار اسفندآبادی دانشکده زیست شناسی 61113560
9 خانم اسلامی کتابخانه  61118613
10 آقای اظهری کادیجانی دانشکده فیزیک  61118764 - 61118625
11 خانم الهی دانشکده زمین شناسی 61113305
12 خانم امیرآتشانی امور اداری پردیس 66412184 - 61112721
13 آقای ایوبی دانشکده فیزیک  61118665
14 خانم آقامحمدی دانشکده شیمی 61113707
15 آقای آیرملو روابط عمومی 66412556
16 خانم باانصاف چایجان دانشکده زمین شناسی 61112717
17 آقای بابائی امور دانشجویی 66415036
18 خانم باقرشاهی انفورماتیک  61112880
19 خانم باقری کتابخانه  61113633
20 خانم بخشی انفورماتیک  61113657
21 خانم برازش امور دانشجویی 61112468 - 66412184 
22 خانم بیاتی دانشکده زمین شناسی 61112623 - 66491623
23 خانم پاکزادمنش امور دانشجویی 66415475
24 خانم پوراحمد کتابخانه  61113635
25 آقای پوشش دوست امور دانشجویی 61113328
26 خانم جعفری کتابخانه  61112616
27 خانم جعفری سرخه ریز بیوتکنولوژی  66491622-66413835
28 خانم جلال زاده چیمه امور اداری پردیس 66406127 - 61112724
29 آقای حسن پور هاوسیتی آموزش 61112562
30 خانم حسین نژاد پردیس علوم 61112797
31 خانم حسینی سمنانی دانشکده شیمی 61113707
32 خانم حیدری دانشکده زیست شناسی 61113390
33 خانم خالصی انفورماتیک  61113656
34 آقای خلیل نژاد کتابخانه  61112616
35 خانم خواجه ئیان آموزش 61112498
36 خانم خونساری زاده دانشکده فیزیک  61118770
37 خانم دلفی دانشکده زیست شناسی 61112460
38 خانم ذوالفقاری دانشکده شیمی 61113301
39 آقای ربیعی پشتیبانی  61113630 - 66972073
40 آقای رحمتی انفورماتیک  61112475
41 آقای رضازاده بلوری دانشکده زمین شناسی 61112906
42 آقای رضائی دانشکده زیست شناسی 61113732
43 خانم رهنما انفورماتیک دانشکده فیزیک  61118746
44 خانم زارعی پژوهشی و بین الملل 61112797
45 آقای زحمتکش کناری آموزش 61112562
46 خانم ساعتی آموزش 61113705
47 خانم سبحانی آموزش 61112498
48 آقای سبزواری دانشکده زیست شناسی 61113732
49 خانم سلطان ویس آموزش 66415907
50 خانم سلیمانی دانشکده زیست شناسی 61113560
51 خانم شجاعت الحسینی دانشکده فیزیک  61118620
52 خانم شجاعی دانشکده فیزیک  61118618
53 خانم شفیعی دانشکده فیزیک  61118649
54 خانم شکوی سعیدیان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61113649
55 آقای شمشیری دبیرخانه  61112464
56 خانم شیخی معاونت اداری مالی 61112619
57 آقای صالحی دانشکده زیست شناسی 61112701
58 خانم صمدی دانشکده شیمی 61113300
59 خانم طاهری دانشکده شیمی 61113300
60 خانم طایفه بیوتکنولوژی 66413835 - 66491622
61 آقای عباس روح اللهی دانشکده زیست شناسی 61113560
62 آقای عبدلی حسابداری پردیس 66491621 - 61113631
63 آقای عبودی اوغول بیگ دبیرخانه  61112464
64 خانم عرب سلمانی دانشکده زیست شناسی 61113321
65 خانم عربلوئی ثانی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 61112492
66 خانم عربی شیرازی حسابداری پردیس 61112465
67 خانم عزیزی حسابداری فیزیک 61118655
68 خانم عسگری دانشکده شیمی 61113300
69 خانم علیزاده زیده سرائی پردیس علوم 66495292 - 61112462
70 خانم علیمردانی روابط عمومی 66412556
71 آقای عموزادمهدیرجی دانشکده فیزیک  61118657
72 خانم عندلیب دانشکده زیست شناسی 61113560
73 آقای غلامرضا ذوالفقارزاده امور مالی  61112466
74 خانم فتوحی چاهوکی دانشکده شیمی 61113647
75 آقای فرجی اوغانی دانشکده فیزیک  61113304
76 خانم فرزانه پردیس علوم 61112461 - 66403672
77 خانم فرهادی حسابداری پردیس 61112465
78 خانم فضیلی دانشکده زیست شناسی 61113390
79 خانم فلاحی دانشکده فیزیک  61118770
80 خانم فهیمی دانشکده فیزیک  61118613
81 خانم فیض جباریان دفتر دانشکده زیست شناسی 61113314
82 خانم قدرتی پژوهشی  61112797
83 خانم قدیری معصوم پژوهشی  61112797
84 خانم قدیم خانی دانشکده شیمی 61113707
85 خانم قربانی دفتر جذب پردیس علوم 61113641-  66492973
86 خانم کفاشی دانشکده شیمی 61112628
87 خانم گلجانی امور دانشجویی 61113328
88 آقای لفطه کتابخانه  61112616
89 خانم متین سرشتی کتابخانه  61112467
90 خانم محمدی دانشکده شیمی 61112628
91 خانم مریم هاشمی دانشکده زیست شناسی 61113314
92 خانم مستعدی دانشکده شیمی  61113640
93 آقای مسعودی امور دانشجویی 61113328
94 خانم معافی امور اداری پردیس 61113705
95 خانم مغربی سینکی کتابخانه  61113635
96 خانم ملک حسین پور کتابخانه  61113634
97 خانم ملکوتی نژاد بیوتکنولوژی 61113561
98 خانم مهدی زاده نودهی امور دانشجویی 66413346
99 آقای موسوی عینه ورزانی حسابداری 61112465
100 خانم میرافضل دانشکده فیزیک  61118770
101 خانم مینائی دانشکده زیست شناسی 61113390
102 خانم ناخدا کتابخانه  61113634
103 خانم نبی زاده تویسرکانی دانشکده زمین شناسی 61113305
104 خانم نجومی دانشکده شیمی 61113640
105 آقای نیک بخت دانشکده فیزیک  61118604
106 خانم هاشمی  دانشکده زیست شناسی 61113414
107 آقای هاشمی دوگاهه دانشکده زمین شناسی 61112619
108 خانم هاشمی سعیدآقائی  دفتر دانش آموختگان 61112797
109 آقای یزدی دبیرخانه  61112464
110 آقای یوسفی انفورماتیک  61112880