دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397

مدیر گروه ریاضی محض

نام: دکتر حسین سبزرو

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 3659

ایمیل: sabzrou@ut.ac.ir

 

بخش ریاضی محض

 هسته اولیة دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر بخش ریاضی  بوده است که در بدو تأسیس دانشگاه تهران تحت نام گروه ریاضی فعالیت می‌کرد و منشأ پیدایش و رشد و نمو بسیاری از شاخه‌های علوم ریاضی به ویژه «آمار و احتمال»، «ریاضیات کاربردی» و «علوم کامپیوتر» در کشور بوده است. فعالیت عمدة بخش ریاضی در دو دهة اول آن، به تربیت دانشجویان کارشناسی اختصاص داشت. تیم دانشجویان دوره کارشناسی این بخش در اغلـــب مســـــابقات دانشجویی کشوری و جهانی حائز رتبه‌های ممتاز بوده است. در سال 1337 اقدام به تأسیس دوره کارشناسی ارشد ریاضی گردید.  موضوعات اصلی پایان‌نامه‌های دانش آموختگان دوره اول را که در سال 1339 فارغ التحصیل شدند، مباحثی در زمینه‌های آنالیز، آمار و احتمال و هندسه تشکیل می‌داد. در سال 1367 گام دوم تحصیلات تکمیلی با راه‌اندازی دورة دکتری تخصصی ریاضی برداشته شد. عمده فعالیت‌های پژوهشی این بخش حول محورهای هندسه جبری، ترکیبیات جبری، روش‌های همولوژیکی و ترکیبیاتی در جبر جابه‌جائی، ترکیبیات، جبر جابه‌جائی محاسباتی، منطق ریاضی، گروه‌های متناهی، ابر ساختارهای جبری، نیم گروه‌های تبدیل، توپولوژی جبری، آنالیز تابعی و آنالیز هارمونیک می‌باشد.

اعضای هیئت علمی بخش ریاضی محض

 
نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
اسدی محمدباقر دانشیار 2916 mb.asadi@ut.ac.ir mb.asadi@khayam.ut.ac.ir
آیت اله زاده شیرازی فاطمه دانشیار 2620 f.a.z.shirazi@ut.ac.ir fatemah@khayam.ut.ac.ir
خواجه صالحانی مهدی استادیار 3659 salehani@ut.ac.ir  
درفشه محمدرضا استاد 2620 darafsheh@ut.ac.ir daraf@khayam.ut.ac.ir
رضاوند رضا استادیار 3303 rezavand@ut.ac.ir rezavand@khayam.ut.ac.ir
زارع هادی استادیار 2798 hadi.zare@ut.ac.ir hadi.zare@khayam.ut.ac.ir
سبزرو حسین استادیار 3659 sabzrou@ut.ac.ir sabzrou@khayam.ut.ac.ir
سید فخاری سید امین استادیار 2297 aminfakhari@ut.ac.ir fakhari@khayam.ut.ac.ir
عامری رضا استاد 2624 rameri@ut.ac.ir rameri@khayam.ut.ac.ir
قادرمرزی امیر استادیار   a.ghadermarzi@ut.ac.ir  
کمالی نژاد علی استادیار 2484 kamalinejad.a@ut.ac.ir  
یاسمی سیامک استاد 2615 yassemi@ut.ac.ir yassemi@khayam.ut.ac.ir