دانشکده ها و گروه ها

پردیس علوم شامل دانشکده های ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، شیمی، فیزیک، زمین شناسی و زیست شناسی و نیز یک گروه بیوتکنولوژی می باشد.